Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Algemene dienst

De stille reserves van de algemene dienst zijn de volgende.

Deelnemingen (aandelen en dergelijke)
Etten-Leur bezit stille reserves op deelnemingen. Deze middelen zijn niet vrij beschikbaar, omdat ze niet gemakkelijk te verhandelen zijn. Aandelen kunnen vaak pas verkocht worden bij beëindiging van die instelling. Bovendien vervallen de jaarlijkse dividendopbrengsten bij een eventuele verkoop van deelnemingen.

We zijn verplicht om onze deelnemingen voor de aankoopwaarde op de balans zetten. De waarde die een deelneming vertegenwoordigt kan (veel) hoger zijn. De hoogte van de deelnemingen op de balans zijn per 1 januari 2020 € 202.000.

Gronden
We hanteren als uitgangspunt dat gronden met een maatschappelijk nut niet in het vermogen van de gemeente worden meegenomen. Hieronder valt het volledige openbaar gebied.

Gebouwen
Bij gebouwen speelt een aantal factoren een rol bij de bepaling van de reële waarde. De aard van het gebouw (wel of niet incourant) is hierbij een belangrijke factor. Een vergelijking tussen bijvoorbeeld de WOZ-waarde en boekwaarde is in veel gevallen niet reëel. Voor de incourante onroerende zaken geldt immers de gecorrigeerde vervangingswaarde. Deze waarde is niet de waarde in het economisch verkeer (reële waarde).

Ook hebben verschillende gebouwen een maatschappelijke waarde. Voorbeelden zijn scholen, sportcomplexen, wijkgebouwen of kerken. Gemeente Etten-Leur kan op deze gebouwen de stille reserves wel te gelde maken, maar dat kan alleen door de panden te verkopen, terwijl de maatschappelijke bestemming van toepassing blijft. De waarde van deze panden is in dat geval naar verwachting in overeenstemming met de boekwaarde. We bezitten op dit moment geen panden waarvan we verwachten dat er sprake is van een stille reserve bovenop de boekwaarde.

Hierbij speelt overigens ook dat het eigendom van scholen pas terugvalt naar de gemeente als de bestemming ‘school’ vervalt.