Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Algemene reserves

De reserves van de gemeente Etten-Leur verdelen we onder in algemene reserves, de bestemmingsreserves en de bestemmingsreserves van het Grondbedrijf.

Algemene reserves

De gemeente Etten-Leur heeft twee algemene reserves. De algemene risicoreserve en de reserve rekeningsaldi. Deze reserves hebben een inkomensfunctie. We gebruiken deze reserves voor het opvangen van risico’s in algemene zin en het opvangen van risico’s waarvoor geen (toereikende) bestemmingsreserves zijn ingesteld.

Algemene risicoreserve

Datum instelling

Vóór 2000

Soort reserve

Algemene reserve.

Doelstelling/ bestemming

De algemene risicoreserve wordt gerekend tot de middelen die ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen (weerstandscapaciteit), zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de programma’s. De reserve kan boven het minimumniveau worden gezien als een vrije reserve, voor zover er geen concrete bestemming aan is gegeven.

Periode reserve

Niet bepaald.

Minimum

In het ‘Beleidskader 2018-2021’ bepaalden we de uitgangspunten voor risicomanagement. Hierin gaan we uit van een weerstandsratio van minimaal 1,1.

Maximum

Geen maximum bepaald.

Overige toevoegingen

- Buitengewone baten.

- Voordelige rekeningsaldi na geautoriseerde resultaatbestemmingen.

Wijze van besteding

Boven het minimumniveau zijn de reservemiddelen aanwendbaar voor het realiseren van beleidsdoelstellingen. Voor dekking van diverse projecten is een onttrekking aan de reserve geraamd.

We verwachten de komende jaren de volgende bestedingen:

(bedragen x €1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand 1 januari

9.489

7.248

3.560

4.016

3.266

3.766

Stortingen

1.230

215

457

500

500

500

Onttrekkingen

3.471

3.903

0

1.250

0

0

Stand 31 december

7.248

3.560

4.016

3.266

3.766

4.266