Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Reserve Exploitatierisico's

Reserve Exploitatierisico's

Datum instelling

Vóór 2000

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Doelstelling/ bestemming

De reserve is voor de dekking van risico’s die zich kunnen voordoen gedurende de ontwikkeling en uitvoering van (nog niet) in ontwikkeling genomen plannen, en van de verspreide percelen en panden.

Periode reserve

Niet bepaald.

Minimum

€ 6.000.000

Maximum

Niet bepaald.

De hoogte van de reserve wordt bepaald door de stand van zaken in de afzonderlijke exploitatiegebieden, de investeringen die gedaan zijn in niet in exploitatie genomen complexen, de grondvoorraad in het complex verspreide percelen en de investeringen in panden. Voor de afdekking van de exploitatierisico’s, is een minimum saldo van € 1.500.000 nodig. Voor algemene risico's geldt een ondergrens van € 4.500.000.

Overige toevoegingen

Wanneer nodig vindt er een aanpassing plaats ten laste van andere reserve(s) Grondbedrijf.

Wijze van besteding

In voorkomende gevallen wordt voor negatieve grondexploitaties ten laste van deze reserve een voorziening gevormd. Indien zich nadien risico’s voordoen die hoger zijn dan de hiervoor gevormde voorzieningen, wordt er een beroep op deze reserve gedaan. Deze risico’s zijn niet op voorhand in te schatten, maar afhankelijk van de feitelijke situatie op enig moment.

We verwachten de komende jaren de volgende bestedingen:

(bedragen x €1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand 1 januari

6.420

8.000

8.000

9.000

9.500

10.000

Stortingen

1.971

1.113

1.011

650

576

576

Onttrekkingen

391

1.113

11

150

76

76

Stand 31 december

8.000

8.000

9.000

9.500

10.000

10.500