Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Reserve Landschapsbeheer/- beleid

Reserve Landschapsbeheer / -beleid

Datum instelling

2001

Soort reserve

Overige bestemmingsreserve.

Doelstelling/ bestemming

Uit deze reserve worden projecten van de provinciale regeling ‘Kwaliteitsverbetering Landschap’ uitgevoerd. Ook heeft de reserve een bufferfunctie voor de activiteiten van het Landschapbeleidsplan en particulier landschapsbeheer. Schommelingen in exploitatielasten worden uit de reserve genivelleerd.

Periode reserve

Niet bepaald (gekoppeld aan looptijd Landschapsbeleidsplan).

Minimum

€ 0

Maximum

Niet bepaald.

Overige toevoegingen

Bijdragen van de provinciale regeling ‘Kwaliteitsverbetering Landschap’ worden in het lopende begrotingsjaar in deze reserve gestort. Ook worden voordelige saldi op de onderdelen landschapsbeleid en -beheer (exclusief uren) toegevoegd.

Wijze van besteding

Uitgaven voor de regeling ‘Kwaliteitsverbetering Landschap’ worden uit deze reserve betaald. Ook komen nadelige saldi op de onderdelen landschapsbeleid en -beheer (exclusief uren) ten laste van deze reserve.

We verwachten de komende jaren de volgende bestedingen:

(bedragen x €1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand 1 januari

212

243

243

243

243

243

Stortingen

129

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

98

0

0

0

0

0

Stand 31 december

243

243

243

243

243

243