Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Reserve StructuurvisiePlus

Reserve StructuurvisiePlus

Datum instelling

2005

Soort reserve

Overige bestemmingsreserve.

Doelstelling/ bestemming

De reserve is bedoeld om (voor zover mogelijk) de doelstellingen en ambities uit de ‘Structuurvisie Plus’ en de ‘omgevingsvisie’ te realiseren.

Periode reserve

Niet bepaald.

Minimum

€ 0

Maximum

Niet bepaald, afhankelijk van projectenbundel.

Voor de ‘Structuurvisie Plus’ is een overzicht opgesteld van gewenste projecten met een berekening van de hiervoor benodigde financiële middelen. Deze berekening vormt de basis voor de minimumstand van de reserve.

Overige toevoegingen

Nadat de andere reserves van het Grondbedrijf minimaal de gewenste of noodzakelijke omvang hebben bereikt, worden de resterende middelen, voortkomend uit de exploitatie van het Grondbedrijf, aan deze reserve toegevoegd.

Wijze van besteding

Deze reserve is uitsluitend beschikbaar voor uitvoering van de projecten die opgenomen zijn in de vermelde projectenbundel uit de ‘Structuurvisie Plus’. Op de reserve rust inmiddels een aantal claims.

We verwachten de komende jaren de volgende bestedingen:

(bedragen x €1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand 1 januari

3.281

1.239

946

941

1.370

1.657

Stortingen

484

879

1.052

1.118

909

909

Onttrekkingen

2.525

1.172

1.057

689

622

622

Stand 31 december

1.239

946

941

1.370

1.657

1.944