Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Reserve Volkshuisvesting algemeen

Ook de overige bestemmingsreserves lichten we toe:

Reserve Volkshuisvesting algemeen

Datum instelling

Vóór 2000

Soort reserve

Overige bestemmingsreserve.

Doelstelling/ bestemming

De reserve is bedoeld voor volkshuisvestingprojecten volgens het uitwerkingsprogramma Wonen.

Periode reserve

Niet bepaald.

Minimum

€ 0

Maximum

Geen maximum bepaald.

Overige toevoegingen

Incidentele baten volkshuisvesting, zoals bijvoorbeeld bij verkoop van woningen waarop een winstdelingsclausule ligt.

Wijze van besteding

Deze reserve levert een bijdrage aan de uitvoering van projecten van het uitwerkingsprogramma Wonen. Wanneer de hieruit voortkomende kosten in een jaar de exploitatiebegroting van de post Volkshuisvestingsbeleid overschrijden, onttrekken we de meerkosten in dat jaar aan deze reserve.

We verwachten de komende jaren de volgende bestedingen:

(bedragen x €1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand 1 januari

184

101

101

101

101

101

Stortingen

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

82

0

0

0

0

0

Stand 31 december

101

101

101

101

101

101