Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Voorziening Beheren Op Niveau

Voorziening

Beheren op Niveau

Grondslag

De voorziening zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de lasten voor het groot onderhoud aan verhardingen over een aantal begrotingsjaren. Na elke tweejaarlijkse weginspectie worden de onderhoudskosten herberekend en de storting in de voorziening bijgesteld. Investeringen niet-zijnde-groot-onderhoud komen ten laste van het investeringsplan. Kortcyclisch/dagelijks onderhoud nemen we op in de exploitatiebegroting.

Looptijd

Onbepaald.

Toevoeging

Jaarlijkse toevoeging is gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplanning. De jaarlijkse storting is toereikend om minimaal de komende 10 jaar het terugkerend groot onderhoud voor wegverhardingen uit te kunnen voeren volgens de kwaliteitsniveaus van Beheren op Niveau.

Aanwending

De kosten voor grootschalig onderhoud worden rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht.

We verwachten de komende jaren de volgende bestedingen:

(bedragen x €1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand 1 januari

15.721

16.922

15.146

13.370

11.245

9.119

Stortingen

1.836

2.536

2.536

2.186

2.186

2.186

Verminderingen

634

4.312

4.311

4.311

4.311

4.311

Stand 31 december

16.922

15.146

13.370

11.245

9.119

6.994