Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Voorziening Dubieuze debiteuren

Voorziening

Dubieuze debiteuren

Grondslag

Voor dubieuze debiteuren is een voorziening gevormd.
De hoogte is gebaseerd op de invorderingsmogelijkheden.

Looptijd

Onbepaald.

Toevoeging

Op basis van jaarlijkse herijking vinden (indien nodig) toevoegingen plaats.

Aanwending

Bedragen die niet meer ingevorderd kunnen worden.

We verwachten de komende jaren de volgende bestedingen:

(bedragen x €1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand 1 januari

150

100

100

100

100

100

Stortingen

31

50

50

50

50

50

Verminderingen

81

50

50

50

50

50

Stand 31 december

100

100

100

100

100

100