Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Voorziening Inventaris gymlokalen

Voorziening

Inventaris gymlokalen

Grondslag

De voorziening is voor de dekking van het groot onderhoud aan de inventaris van de gymlokalen. Dit leidt tot een gelijkmatige verdeling van de lasten over een aantal begrotingsjaren. Deze lasten blijken uit de onderhoudsberekeningen ‘Planmatig onderhoud gymtoestellen’.

Looptijd

Onbepaald.

Toevoeging

Jaarlijkse storting ten laste van de exploitatie, gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplanning.

Aanwending

De voorziening wordt ingezet voor het uitvoeren van grootschalig onderhoud aan en vervanging van gymtoestellen.

We verwachten de komende jaren de volgende bestedingen:

(bedragen x €1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand 1 januari

146

167

169

170

154

137

Stortingen

26

28

28

28

28

28

Verminderingen

5

26

28

44

44

44

Stand 31 december

167

169

170

154

137

121