Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Voorziening Onderhoud gebouwen

De voorzieningen van de gemeente Etten-Leur verdelen we onder in onderhoudsvoorzieningen, overige voorzieningen en de voorziening exploitatietekorten Grondbedrijf. Een voorziening geeft de geschatte hoogte aan van de omvang van de verplichting of het risico.

De gemeente Etten-Leur heeft zes onderhoudsvoorzieningen:

Voorziening

Onderhoud gebouwen

Grondslag

Deze voorziening is voor de dekking van kosten van groot onderhoud aan gemeentelijke gebouwen, musea, monumenten, cultuurhistorische gebouwen, civiele kunstwerken, welzijnsgebouwen, binnensportaccommodaties en kunstobjecten.

Looptijd

Onbepaald.

Toevoeging

Jaarlijkse toevoeging ten laste van de exploitatie, gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplanning die het college ieder jaar vaststelt.

Aanwending

De kosten voor grootschalig onderhoud worden rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht.

We verwachten de komende jaren de volgende bestedingen:

(bedragen x €1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand 1 januari

3.216

2.163

1.851

1.365

1.423

1.482

Stortingen

576

555

555

792

792

792

Verminderingen

1.628

867

1.040

734

734

734

Stand 31 december

2.163

1.851

1.365

1.423

1.482

1.540