Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Voorziening Sportaccommodaties

Voorziening

Sportaccommodaties

Grondslag

Deze voorziening is voor de dekking van het grootschalig, planmatig onderhoud, dat in de komende jaren wordt uitgevoerd aan alle gemeentelijke natuurgrasvelden, kunstgrasvelden en de atletiekbaan. Deze lasten blijken uit het rekenmodel ‘Planmatig onderhoud buitensportaccommodaties’.

Looptijd

Onbepaald.

Toevoeging

Jaarlijkse storting ten laste van de exploitatie, gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplanning.

Aanwending

De voorziening wordt ingezet voor het uitvoeren van grootschalige onderhoudswerkzaamheden aan gemeentelijke sportvelden. Kortcyclisch/dagelijks onderhoud nemen we op in de exploitatiebegroting.

We verwachten de komende jaren de volgende bestedingen:

(bedragen x €1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand 1 januari

2.151

2.470

1.508

1.451

1.780

2.109

Stortingen

371

358

358

358

358

358

Verminderingen

52

1.320

415

29

29

29

Stand 31 december

2.470

1.508

1.451

1.780

2.109

2.438