Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Voorziening Veiligheid elektrische installaties

Voorziening

Veiligheid elektrische installaties

Grondslag

De voorziening zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de lasten (regelmatig terugkerende keuringen van elektrische installaties).

Looptijd

Onbepaald.

Toevoeging

Jaarlijkse toevoeging ten laste van de exploitatie, gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplanning.

Aanwending

Kosten met betrekking tot de keuringen en de hieruit voortkomende kosten van aanpassingen.

We verwachten de komende jaren de volgende bestedingen:

(bedragen x €1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand 1 januari

181

217

125

169

212

255

Stortingen

67

67

67

67

67

67

Verminderingen

31

159

24

24

24

24

Stand 31 december

217

125

169

212

255

299