Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Ontwikkelingen onderhoud kapitaalgoederen openbaar gebied

Beheren op Niveau
In de nota Beheren op Niveau (BON) legden we vast aan welk kwaliteitsniveau de openbare ruimte moet voldoen en hoeveel geld daarvoor nodig is. We betalen alleen het onderhoud aan de verharding nog deels uit de voorziening BON. Het andere deel loopt via het investeringsplan. Ook de kosten van de “oude” onderdelen van BON zoals Openbaar groen, Openbare verlichting, Verkeersregelinstallaties nemen we voor een deel op in de begroting. Het andere deel in het investeringsplan. Voor de onderdelen (BON) verharding en openbare verlichting stellen we nieuwe plannen en scenario’s op. Ieder jaar beoordelen we alle onderdelen of deze voldoen aan de gestelde kwaliteitsniveaus.

Wegbeheer
We beoordelen de onderhoudsvoorziening voor BON Verhardingen iedere twee jaar. Na de globale visuele weginspectie in 2020 herberekenen we de onderhoudskosten aan alle verhardingen. Door de eerdere bezuinigingen stellen we voor het onderhoud van verhardingen nieuwe scenario’s op. De kwaliteitsniveaus staan door de bezuinigingen onder druk. Daarbij geldt uiteraard dat de veiligheid van het openbaar gebied voorop staat.

Groenbeheer
We koppelen grootschalige werkzaamheden in het openbaar groen aan de planning voor werkzaamheden aan de weg en/of riool. In 2020 staat een groot aantal civieltechnische werkzaamheden (riolering/weg) op de planning. Aanpassing of vervanging van het openbaar groen is dan ook noodzakelijk. Het budget voor de reguliere inboet nemen we op in de exploitatiebegroting. We actualiseren het groenbeheer in 2021.

Openbare verlichting
In 2019 startten we met het per wijk vervangen van de huidige verlichting door energiezuinige LED-verlichting. We zetten dit de komende jaren voort. Welke wijken hiervoor in aanmerking komen hangt af van de leeftijd van de armaturen en de te realiseren energiebesparing. We leveren hiermee een bijdrage aan de CO2-reductie. Tegelijk maken we zo het beheer van de openbare verlichting eenvoudiger doordat we minder verschillende armaturen gebruiken. In 2021 maken we een nieuw uitvoeringsplan waarin we ook aandacht besteden aan de financiële planning.

Leurse Haven
Provincie, Waterschap en gemeente discussiëren al jaren over de vraag wie en waarvoor (juridisch) verantwoordelijk is bij het onderhoud van de Leurse Haven. Dit houdt verband met de vaarwegfunctie van deze watergang. In 2019 inventariseerden gemeente en het waterschap samen de mogelijke onderhoudsmaatregelen en kosten voor de komende jaren. We nemen voor meerdere jaren bedragen op in het investeringsplan. Met het Waterschap spraken we af om gezamenlijk de Provincie om duidelijkheid te vragen.