Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Ontwikkelingen

Onze uitgangspunten bij regionale samenwerking zijn kwaliteitsverbetering, krachtenbundeling en kostenbeheersing. In deze paragraaf melden we kort de bijzonderheden voor 2021 en de jaren daarna.

Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief (WBA)
Het WBA sloot in 2020 een overeenkomst af met een nieuwe leverancier voor het e-depot. Met dit e-depot moet het overbrengen van bestanden een stuk eenvoudiger en efficiënter verlopen.

Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)
De BWB startte een project om de verordeningen van de deelnemers te uniformeren. De verwerking wordt daardoor eenvoudiger en dus goedkoper.
Het vereenvoudigen van de verordeningen is een lastige en tijdrovende klus door de specifieke wensen van iedere gemeente.

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst West-Brabant (GGD)
GGD West-Brabant werkt voort aan haar strategische ambities uit de Agenda van de Toekomst (vastgesteld in 2019). Zij wil hiermee een bijdrage leveren om de gezondste regio van Nederland te worden. Kernpunten blijven gelijke kansen op gezondheid voor iedereen, preventie en een gezonde en veilige leefomgeving als basis voor een gezond leven. GGD-West Brabant bereidt zich ook voor op een eigentijdse, toekomstbestendige en meer gedigitaliseerde dienstverlening.

Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap West Noord-Brabant (WVS)
De komende jaren staan in het teken van het verder vormgeven van de samenwerking tussen het leerwerkbedrijf WVS en de werkpleinen Hart van West-Brabant en ISD Brabantse Wal. De toekomst van de bedrijfstak groenvoorziening wordt onderzocht.
Ook onderzoekt WVS samen met beide werkpleinen en WVS-gemeenten de mogelijkheden om de aansluiting van dienstverlening op het gebied van Participatiewet en WMO te verbeteren. De partijen proberen dit in de periode 2020-2021 uit.

Gemeenschappelijke Regeling Werkplein Hart van West-Brabant
Het Werkplein investeert in de samenwerking met gemeenten en zorgpartners. Het Werkplein wil daarmee de brede zorgvraag van inwoners beter beantwoorden.

Op dit moment wordt de Nederlandse economie zwaar getroffen door de coronacrisis. Wat de gevolgen hiervan gaan zijn voor de werkloosheid en de aanspraak op bijstandsvoorzieningen is nog onduidelijk. Niettemin zal de coronacrisis onherroepelijk gevolgen hebben voor de ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden. En daarmee voor de opgave waarvoor het Werkplein in de komende jaren komt te staan.

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)
Het risicogerichte toezicht wordt verder vorm gegeven. Het landelijke klimaatakkoord heeft gevolgen voor het toezicht bij bedrijven (energiebesparing). Uitgangspunt blijft dat de OMWB wordt afgerekend op basis van geleverde prestaties. Ten slotte bereidt de OMWB zich voor op de komst van de Omgevingswet. De geplande inwerkingtreding is 1 januari 2022.

Gemeenschappelijke Regeling ICT West-Brabant West (ICT WBW)
De aanbesteding voor een gezamenlijke nieuwe infrastructuur is gestart. Daarbij zijn inmiddels twee van de drie onderdelen van de aanbesteding gegund en staat de laatste aanbesteding nu open voor inschrijvers. Momenteel werken de gemeenten aan een gezamenlijke Cloud strategie. De dienstverlening van ICT WBW wordt hierop aangepast.

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden en West-Brabant
In 2021 intensiveert de veiligheidsregio de samenwerking met de Omgevingsdienst. Ook groeit het aantal BRZO-bedrijven (dit zijn bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen boven bepaalde wettelijke vastgelegde grenswaarden). Door de opsplitsing van de gemeente Haaren worden twee dorpskernen (en een post) aan onze veiligheidsregio toegevoegd. Het beheersgebied fysieke veiligheid wordt hierdoor groter. Ook gaat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren voor de veiligheidsregio gelden.

Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant (RBL)
Het recht op onderwijs vraagt van het RBL om nog meer samenwerking met de partners in het onderwijs, de zorg en het bedrijfsleven. Het accent ligt op het terugdringen van frequent en langdurig schoolverzuim en op de begeleiding van jongeren op het middelbaar beroepsonderwijs.

Gemeenschappelijke Regeling Regio West Brabant (RWB)
In de komende jaren werkt de RWB via haar actieprogramma 2019-2023 aan een krachtige regio op de thema’s economie, arbeidsmarkt, ruimte en mobiliteit.

Gemeenschappelijke Regeling Nazorg gesloten stortplaatsen
In de laatste jaren is er steeds vanuit gegaan dat Stortplaats Zevenbergen op korte termijn overgedragen zou worden aan de provincie Noord-Brabant. De basis hiervoor is de “leemtewet bodembescherming”. In deze wet is bepaald dat de eeuwigdurende nazorg van stortplaatsen, waar op of na 1 september 1996 nog afval is gestort, bij de provincie komt te liggen.

Medio 2019 is een convenant met de provincie ondertekend om de overdracht met maximaal 5 jaar uit te stellen tot medio 2024. Deze termijn moet benut worden om alternatieven te onderzoeken hoe met de stortplaats om te gaan en op welke manieren kostenbesparingen en inkomsten te realiseren.

Gemeenschappelijke Regeling ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV)
De nieuwe wet Ambulancezorg wordt 1 januari 2021 van kracht. Om de continuïteit te waarborgen houdt de minister de huidige positie van de RAV’s in de nieuwe wet Ambulancezorg intact. Volgens de nieuwe wet is er per veiligheidsregio een monopolist (de RAV), die niet alleen het alleenrecht heeft om spoedeisende ambulancezorg te leveren, maar ook de plicht heeft om deze zorg te leveren.