Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Project Nieuwe Nobelaer

Stand van zaken eerste bestuursrapportage 2020

Realiseren van maatschappelijke effecten
Door de raadsbesluiten van 11 februari 2014, 22 februari 2016, 8 november 2016 en 30 oktober 2018 om nieuwbouw voor Nieuwe Nobelaer te realiseren op het Banakker-terrein worden de effecten gerealiseerd met betrekking tot:

  • de ontplooiing en ontwikkeling van kinderen en jongeren in hun diverse leefmilieus op school, in het gezin en in hun vrije tijd;
  • alle inwoners komen op een laagdrempelige manier in aanraking met vormen van kunst en cultuur onder andere ter bevordering van de sociale verbondenheid;
  • er is sprake van een betaalbaar cultuuraanbod met behoud van de bestaande functies van Nieuwe Nobelaer.

Politiek-bestuurlijk en draagvlak
Draagvlak voor nieuwbouw Nieuwe Nobelaer is groot. Alle genoemde raadsbesluiten zijn bijna unaniem genomen. De overleggroep met de omgeving spreekt zich ook positief uit over de planvorming.

Algemene en externe omgeving
Met de inwoners communiceren we via de overleggroep omgeving, social media, nieuwsbrieven en website over met name de uitvoering en inrichting van het openbaar gebied rondom de nieuwbouw. We leggen het openbaar gebied gefaseerd aan.
De eerste twee fases tussen het nieuwe zwembad en het nog te realiseren Cultuurcentrum Nieuwe Nobelaer zijn opgeleverd. Het laatste gedeelte van het openbaar gebied richten we pas in na de bouw van Nieuwe Nobelaer.

Veiligheid
Niet van toepassing.

Financiën
De raad besloot op 22 februari 2016 om het taakstellend krediet voor de realisatie van de nieuwbouw opnieuw vast te stellen. De aanbesteding voor de bouw startte in oktober 2017.
Uiteindelijk ontvingen we in de Europese niet-openbare aanbesteding één inschrijving. Naar onze mening was dit geen inschrijving waarop gunning van de opdracht kon plaatsvinden. Duidelijk was dat het budget uit februari 2016 voor het hele project (Banakker, Nieuwe Nobelaer en inrichting openbaar gebied) ontoereikend was in de huidige marktsituatie.
We stelden in oktober 2018 de raad daarom voor extra budget voor het project beschikbaar te stellen en een nieuwe aanbesteding te starten. Op 30 oktober 2018 besloot de raad het gevraagde extra budget beschikbaar te stellen.

Planning
Het besluit in oktober 2018 om de lopende aanbesteding in te trekken en een nieuwe Europese niet-openbare aanbesteding te starten leidde tweemaal tot een kort geding, aangespannen door de inschrijver. Tijdens de zitting van het tweede kort geding spraken partijen af te onderzoeken of een voor beide partijen acceptabele oplossing bereikt kon worden. Tijdens de daaropvolgende gesprekken is overeenstemming bereikt over het niet verder doorzetten van de gerechtelijke procedure.

Na het bereiken van de overeenstemming startten wij op 23 oktober 2019 de nieuwe Europese niet-openbare aanbesteding. Deze aanbesteding is succesvol afgerond. Op 17 april 2020 gaven wij opdracht voor de bouw van het nieuwe Cultuurcentrum Nieuwe Nobelaer. Oplevering van de nieuwbouw staat gepland voor oktober 2021.

Voor de realisatie van de nieuwbouw voor het Cultuurcentrum Nieuwe Nobelaer zijn naast de aanbesteding voor de bouw nog andere aanbestedingsprocedures voor theaterstoelen, tribune, licht, geluid en stoffering nodig. We starten deze aanbestedingen kort na de definitieve opdrachtverlening voor de bouw.
In november 2019 gaven we opdracht voor het bouwrijpmaken van de locatie waar de nieuwbouw komt te staan. Deze werkzaamheden zijn in maart 2020 afgerond. Hierdoor is het parkeerterrein aan de Rode Poort opgeheven.

Kwaliteit uitvoering
De raad volgt de kaders van het proces van de nieuwbouw via hun klankbordgroep. De klankbordgroep komt vier keer per jaar bij elkaar en ad hoc wanneer daarvoor aanleiding is. Ook informeren we de raad schriftelijk wanneer daarvoor aanleiding is.

Capaciteit organisatie en samenwerking partners
Het project vergt een forse inspanning van de organisatie. We hebben daarvoor een projectorganisatie opgezet. We betrekken de Stichting Nieuwe Nobelaer (SNN) daarbij intensief. SNN participeert mee in alle fasen van het project.

Risico's
We baseerden de ramingen op het budget. Deze zijn afhankelijk van het werkelijke aanbestedingstraject voor het totale project. De stijgende kosten zorgen voor een hogere exploitatielast.