Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Ontwikkelingen - 1

Wet versterking decentrale rekenkamers
Het wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers schaft de mogelijkheid af om regels te stellen over de rekenkamerfunctie. Hierdoor moet elke gemeente een onafhankelijke (of gemeenschappelijke) rekenkamer instellen. Het wetsvoorstel breidt de onderzoeksbevoegdheden van rekenkamers uit onder meer richting intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Door de voorgestelde maatregelen wordt een sluitend wettelijk stelsel gecreëerd voor effectief en efficiënt rekenkameronderzoek en voor de doorwerking daarvan in de gemeentelijke praktijk. Op dit moment is de wet in behandeling bij de Tweede Kamer. De stand van het wetgevingstraject nemen we mee in de evaluatie van de Rekenkamer West-Brabant en de invulling van de rekenkamer vanaf 2021. We vragen hiervoor in het derde kwartaal van 2020 een besluit van de gemeenteraad.

Uitwerking aanbevelingen rekenkameronderzoek databeveiliging Etten-Leur
Op 3 februari 2020 stemde de gemeenteraad in met de conclusies en aanbevelingen van het rekenkameronderzoek databeveiliging. In opdracht van de raad heeft de griffie in samenwerking met team informatie en ICT West-Brabant-West (ICT-WBW) in beeld gebracht:

  • wat de financiële en organisatorische consequenties zijn om voor de raads- en burgerleden gemeentelijke e-mailadressen aan te laten maken en op basis van de uitvoering van deze opdracht een voorstel aan de raad te doen voor de eerste bestuursrapportage 2020;
  • wat de financiële en organisatorische consequenties zijn om inkoop en beheer van ICT-hulpmiddelen van de raads- en burgerleden te beleggen bij ICT West-Brabant-West en de resultaten hiervan terug te koppelen aan de raad. De raad over de organisatorische consequenties voorstellen te doen in 2020 en over de financiële consequenties voorstellen te verwerken in de kadernota 2021-2024 en de gemeentebegroting 2022.

Organisatorisch betekent het uitvoeren van de beide aanbevelingen dat ICT-WBW meer beheer moet uitvoeren. In de begroting is geen ruimte opgenomen voor de structurele kosten voor de gemeentelijke e-mailadressen en voor de structurele en incidentele kosten voor het beheer van de iPads.

Zoals de Rekenkamer West-Brabant aangaf is het gebruik van privé e-mailadressen "een groot risico, omdat niet duidelijk is waar de mail wordt opgeslagen. Het gebruik is mogelijk in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook zijn privé e-mailadressen zeer kwetsbaar voor hackers". Om dit risico op te vangen, stellen we voor om zo snel mogelijk gemeentelijke e-mailadressen voor de raads- en burgerleden in te voeren en hiervoor € 5.700 structureel (voor licenties en beheer) vrij te maken. Bijkomend voordeel in deze tijd waarin de gemeenteraad digitaal vergadert en besluiten neemt is dat via het gemeentelijk e-mailadres het ook eenvoudiger wordt om te vergaderen via Microsoft Teams. Zo wordt het bijvoorbeeld ook mogelijk dat fracties zelf afspraken maken voor onderlinge afstemming via Microsoft Teams. Daarnaast krijgen de raads- en burgerleden de beschikking over Word, Excel en Onedrive waarmee het onderling samenwerken (zowel binnen als tussen fracties) aan documenten mogelijk wordt. De kosten hiervoor (eenmalig € 5.000 en structureel voor licenties en beheer € 5.700) nemen we op in deze kadernota.

Regionale samenwerking
In 2015 stelde de raad de ‘Nota Verbonden Partijen, zes kaderstellende spelregels’ vast. Bij de vaststelling spraken we af de werking van de nota na vier jaar te evalueren. De uitvoering van de evaluatie liep vertraging op waardoor we deze op 1 juni 2020 afronden. De resultaten leggen we in het derde kwartaal van 2020 aan de raad voor.

Op 10 januari 2020 stemde de ministerraad in met een wetswijziging om de politieke verantwoording over gemeentelijke samenwerkingen te versterken. Deze wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) houdt verschillende maatregelen in die de betrokkenheid van raadsleden, statenleden en leden van het algemeen bestuur van waterschappen in het bestuur en inspraak van inwoners en maatschappelijke organisaties verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn het versterken van de positie van gemeenteraden bij de besluitvorming in en door gemeenschappelijke regelingen en de introductie van aanvullende controle-instrumenten. Volgens het kabinet zorgen de wijzigingen op korte termijn voor verbetering.
Tegelijkertijd realiseert het kabinet zich dat de grenzen in beeld komen van wat er binnen de huidige Wgr mogelijk is. De behoefte aan meer flexibele samenwerkingsvormen en de toename van gemeenschappelijke regelingen vraagt om een principiëlere discussie over de betekenis daarvan voor de inrichting van het openbaar bestuur. De minister maakte bekend die discussie te voeren met alle betrokkenen, waaronder gemeenten, provincies en waterschappen.

Het wetsvoorstel ligt voor advies voor bij de Raad van State. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij het indienen bij de Tweede Kamer. In de evaluatie van de Nota verbonden Partijen spelen we (zo mogelijk) in op de wijzigingen in de Wgr.