Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Financiele ontwikkelingen

We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we alleen afwijkingen van € 50.000 of hoger ten opzichte van de gewijzigde begroting toelichten. De post “overig” gaat telkens over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000. Posten die politiek relevant zijn lichten we wel toe.

Bij de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag. We ronden de bedragen af op € 1.000. Het kan zijn dat er in één overzicht of tussen overzichten afrondingsverschillen zijn.

(bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

2024

Startpositie 2020-2024

56.097

57.382

58.273

59.967

61.185

Actualisatie begroting 2020-2024

1. Algemene Uitkering nieuw verdeelstelsel

De invoering van een nieuw verdeelstelsel is een jaar uitgesteld, van 2021 naar 2022. De verwachting is dat de grote steden een voordeel zullen hebben en de plattelandsgemeenten een aanzienlijk nadeel. Op dit moment wordt er een nader onderzoek uitgevoerd om tot een evenwichtigere verdeling te komen. Dit onderzoek wordt pas in de zomer van 2020 afgerond. We gaan uit van een nadeel van € 25 per inwoner.

0

0

-1.125

-1.125

-1.125

2. Algemene Uitkering

We actualiseren de uitkeringen gemeentefonds aan de hand van de laatst bekende wijzigingen in onder andere woning- en inwoneraantallen. Ook actualiseren we de rijksbijdrage WVS.

37

49

-11

-109

-91

3. Herstel gebouw Unitas

De herstelwerkzaamheden aan het gebouw van SC Unitas '30 dekken we uit de post onvoorzien.

30

0

0

0

0

4. Renovatie gevel Het Voortouw

In 2017 vielen enkele tegels van de gevel van de brede school Het Voortouw. Na onderzoek bleek dat op enkele plaatsen een constructieve ondergrond mist voor de aangebrachte isolatie en tegels. Wethouders en een afvaardiging van onderwijshuisvesting spraken af dat het herstel in de zomervakantie 2020 gereed is. In de begroting hielden we hier geen rekening mee. En ook niet in de voorziening onderhoud gebouwen omdat dit pand is overgedragen aan het schoolbestuur. We dekken de kosten uit de post onvoorzien.

182

0

0

0

0

5. Bestrijding eikenprocessierups

In de afgelopen jaren vond een explosieve groei van het aantal eikenprocessierupsen plaats. De kosten voor de bestrijding namen hierdoor toe. Voor dit jaar dekken we de kosten uit de post onvoorzien.

35

0

0

0

0

6. Grondverkoop

We voegen de opbrengsten van een incidentele grondverkoop aan de Oude Bremberg en de Lange Brugstraat toe aan de post onvoorzien.

-52

0

0

0

0

7. Contractbeheer

Voor het opzetten van contractbeheer is voor 2019 en 2020 budget beschikbaar gesteld. Door de verbouwing is dit in 2019 niet goed van de grond gekomen. Het budget wat in 2019 niet gebruikt is, hevelen we over naar 2021.

0

-51

0

0

0

8. Reserve optimalisering bedrijfsvoering

Voor het opzetten van contractbeheer is voor 2019 en 2020 budget beschikbaar gesteld. Door de verbouwing is dit in 2019 niet goed van de grond gekomen. Het budget wat in 2019 niet gebruikt is, hevelen we over naar 2021.

0

51

0

0

0

9. Rente langlopende leningen

In 2020 verlengden we de looptijd van een lening met 20 jaar. We besparen hierdoor € 109.000 per jaar.

109

109

109

109

109

10. Waarderen naar gebruiksoppervlakte

Voor de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) gaan we over op waarderen naar gebruiksoppervlakte. Samen met de Belastingsamenwerking West-Brabant maken we hiervoor incidentele kosten.

-81

-27

0

0

0

11. Rekenkameronderzoek databeveiliging

We voeren de aanbeveling van het rekenkameronderzoek uit en verstrekken gemeentelijke e-mail adressen aan de raads- en burgerleden. Ook het beheer van de iPads nemen we hierin op.

-11

-6

-6

-6

-6

12. Overig

Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000.

173

155

121

149

138

Totaal wijzigingen

422

280

-912

-982

-975

Saldo na bestuursrapportage en kadernota 2020-2024

56.518

57.662

57.361

58.985

60.210