Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Ontwikkelingen - 2

Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid
Vanaf 1 juli 2018 trad het 'Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid' in werking. Het Tijdelijk besluit maakt deel uit van het rijksbeleid voor de digitale overheidsdienstverlening. Uitgangspunt daarbij is dat mensen met en zonder beperking op gelijke basis moeten kunnen deelnemen aan de maatschappij. De overheidswebsites moeten door iedereen kunnen worden gebruikt, ook door mensen met een beperking. Het besluit verplicht alle overheidsinstanties, waaronder gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen om de toegankelijkheid van hun websites voor mensen met een beperking te waarborgen. We pakten dit op binnen het project ambitie dienstverlening.

Omdat de digitale verslagen van de raadsvergaderingen onderdeel uitmaken van onze gemeentelijke websites valt ook deze informatie onder het Tijdelijk besluit. In het Tijdelijk besluit staat dat audio (en video) materiaal met geluid toegankelijk moet worden gemaakt voor mensen met een beperking. En dan speciaal voor doven en slechthorenden. Dit betekent ook dat onze audio-opnamen van de vergaderingen van de gemeenteraad binnen alle (nieuw) gepubliceerde digitale verslagen van politieke vergaderingen vanaf 23 september 2020 toegankelijk moeten zijn voor iedereen met een gehoorbeperking. Het Tijdelijk besluit zegt verder dat het voor (vooraf opgenomen) audio- en/of video fragmenten redelijk is om deze toegankelijk te maken door middel van ondertiteling of het omzetten van een gesproken tekst in een geschreven tekst (een transcript). Dit betekent dat het Tijdelijk besluit het vanzelfsprekend, en dus verplicht, beschouwt dat ondertiteling of een transcript aanwezig of raadpleegbaar is bij audio(visuele) informatiestukken.

Binnen de begroting 2020 maken we middelen vrij voor het ondertitelen van de vergaderingen van de gemeenteraad vanaf september 2020 door een transcript waarmee ook een papieren verslag wordt gegenereerd. Voor het ondertitelen van eerder gehouden vergaderingen zijn geen middelen beschikbaar. Wanneer de raad ook vergaderingen van voor september 2020 wil laten ondertitelen zijn de kosten hiervan € 10.000 per jaar.

Publiekshal en Dienstverlening
De beleving van de klant staat in onze dienstverlening centraal. Zowel in het persoonlijk contact als digitaal willen we het uitstekend doen. Diverse ontwikkelingen maken dat zowel in aantal als in aard van de klantcontacten de fysieke dienstverlening flink veranderen. Denk hierbij aan: vermindering van het aantal fysieke klantcontacten, voorzieningen voor identiteitsvaststelling, digitale identiteit, (digitale) selfservicepunten, voorzieningen voor zakelijke bezoekers, Omgevingswet, meer beleving en ontmoeting. Fysieke klantcontacten die blijven worden inhoudelijk ingewikkelder en vragen meer tijd. Dit alles heeft consequenties voor voorzieningen in en inrichting van de publiekshal.

Van de vraagstukken rondom de dienstverlening publiekshal en alternatieven voor een raadzaal maakten we een voorstel dat we in het vierde kwartaal 2019 aan de raad voorlegden. Hiermee ging de raad niet akkoord. Voor de alternatieven voor een raadzaal formeerde de raad een werkgroep die de opdracht heeft om alternatieven voor een multifunctionele raadzaal te onderzoeken en te bedenken. Het is nog niet zover dat hierin een richting bekend is. Daarmee weten we ook nog niet of een alternatief voor een multifunctionele raadzaal op de begane grond van het Stadskantoor of op een andere centrale locatie binnen de gemeente aan de orde kan zijn. Daarom zijn we op dit moment terughoudend met voorstellen voor voorzieningen in en inrichting van de publiekshal waar dit tot verbouwingsactiviteiten zou leiden.

Informatiebeveiliging
Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur Veilig (GGI) is een initiatief van de VNG. Het helpt ons onze digitale weerbaarheid te verhogen en onze ICT-infrastructuur veiliger te maken. GGI-Veilig bestaat uit een verzameling van producten en diensten voor gemeenten die ingezet worden voor de dagelijkse en voortdurende informatiebeveiliging. Enkele van deze oplossingen nemen we mee bij de realisatie van de nieuwe infrastructuur. Het is mogelijk dat we diverse van deze oplossingen nog moeten inrichten op de huidige infrastructuur. Wanneer dat het geval is leveren we hiervoor een voorstel aan.

Om binnen Office 365 veilig te werken is een extra licentie nodig. Met deze licentie borgen we de informatiebeveiliging en privacy zo goed als mogelijk.

De vaardigheden van de medewerkers op het gebied van dataveiligheid en informatiebeveiliging houden we jaarlijks op pijl. Dit is noodzakelijk voor de beheersing van informatieveiligheid en privacy.