Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Wat is de stand van zaken in 2020?

Beoogd resultaat is of wordt binnen de tijd, het geld en de kwaliteit gerealiseerd.

Er is een risico of onzekerheid dat het beoogd resultaat niet binnen de tijd, het geld en de kwaliteit wordt gerealiseerd.

Beoogd resultaat is of wordt niet binnen de tijd, het geld en de kwaliteit gerealiseerd.

Doelstelling 1:
Het gemiddelde cijfer dat de inwoners voor vertrouwen in de gemeente geven is minimaal 6,6.

Uitvoering

Toelichting

1.1 We versterken door het organiseren van raadsbezoeken en het invoeren van de nieuwe uitvoeringsnota participatie ‘Samen maken we Etten-Leur’ het contact van de gemeenteraad met de samenleving. We betrekken inwoners en andere partners vroegtijdig bij plannen en projecten.

1.2 We evalueren de werking van de Nota Verbonden Partijen en doen op basis van de resultaten van deze evaluatie en de aangekondigde wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen voorstellen voor actualisering van deze nota.

De uitvoering van de evaluatie liep vertraging op. Omdat we geen projectleider konden vinden startte de evaluatie niet in april maar pas in november 2019. We verwachten de evaluatie voor 1 juni 2020 af te ronden.

1.3 We voeren de motie uit waarmee de raad aangaf dat in beeld moet worden gebracht wat de consequenties zijn voor de door ons bepaalde maatschappelijke effecten wanneer de begroting van een verbonden partij met 5, 10 of 15% wordt verlaagd.

De gemeenteraad stelde richtlijnen voor de verbonden partijen vast. De motie is hierin verwerkt. Inmiddels hebben de verbonden partijen op deze richtlijnen gereageerd met hun kaderbrieven 2021. We moeten helaas vaststellen dat de richtlijn voor het in beeld brengen van de consequenties niet wordt uitgewerkt. In overleg met de portefeuillehouders financiën in de regio onderzoeken we wat wel haalbaar is voor het in beeld brengen van de consequenties van bezuinigingsopties.

1.4 We evalueren halverwege de raadsperiode de uitvoering van het raadsprogramma.

Doelstelling 2:
Het gemiddelde cijfer dat de inwoners voor samenwerking met de gemeente geven is minimaal 6,4.

Uitvoering

Toelichting

2.1 We bieden inwoners en andere partners ruimte voor initiatieven. We betrekken hen bij plannen, activiteiten en voorzieningen. We stellen ons flexibel op als dat nodig is. We luisteren naar de meningen van inwoners en onze partners. We doen wat we zeggen.

2.2 We kiezen ervoor om met onze inwoners en andere partners te komen tot gezamenlijke doelen en proberen deze samen te bereiken (maatschappelijk akkoord).

Doelstelling 3:
Het gemiddelde cijfer dat de inwoners geven voor de communicatie en voorlichting van de gemeente is minimaal 6,8.

Uitvoering

Toelichting

3.1 We voeren het communicatiebeleid uit zoals opgenomen in het communicatieplan Spreken is zilver, luisteren is goud.

Doelstelling 4:
Tenminste vijf administratieve- en dienstverleningsprocessen zijn vereenvoudigd en beter gestroomlijnd.

Uitvoering

Toelichting

4.1 We vereenvoudigen en stroomlijnen tenminste vijf administratieve- en dienstverleningsprocessen.

Er loopt een project voor de implementatie van de Omgevingswet. We kijken ook naar het vereenvoudigen en stroomlijnen van processen op de door de Omgevingswet gevraagde vernieuwende manier. Hiervoor is een goede, gedegen voorbereiding nodig. We moeten rekening houden met de onderdelen waarop de wetgevingsverandering een grote impact heeft. Er zijn op dit moment nog veel onduidelijkheden. Vooruitlopen op deze ontwikkelingen bleek, hoe ambitieus ook, niet mogelijk.

4.2 We handhaven de regels die nodig zijn. Regels die geen toegevoegde waarde hebben, schaffen we af.

Doelstelling 5:
Het gemiddelde cijfer dat inwoners geven voor de dienstverlening is minimaal 8,0.

Uitvoering

Toelichting

5.1 We verbeteren voortdurend de dienstverlening. Zowel digitaal als in het persoonlijk contact. We stemmen de dienstverlening af op ieders persoonlijke behoefte (maatwerk). Het uitgangspunt daarbij is dat wij inwoners, bedrijven en organisaties behandelen zoals zij behandeld willen worden (gastheerschap).

5.2 We voeren het programma ambitie dienstverlening uit.

Doelstelling 6:
In het kader van duurzaamheid heeft tenminste één gemeentelijk pand dat we in exploitatie hebben energielabel A.

Uitvoering

Toelichting

6.1 We nemen maatregelen die nodig zijn om gymlokaal Lambertusstraat naar energielabel A te krijgen.

In april startten we het onderzoek naar de maatregelen die nodig zijn om het gymlokaal Lambertusstraat naar energielabel A te krijgen.

Doelstelling 7:
We blijven voor de woonlasten behoren tot de vijf goedkoopste gemeenten in West-Brabant.

Uitvoering

Toelichting

7.1 We voeren de nota verbonden partijen actief uit met bijzondere aandacht voor kostenbeheersing.

7.2 We zetten ons actief in om subsidies binnen te halen voor projecten die bijdragen aan de realisering van het raadsprogramma.

Van de Europese subsidie voor de nieuwe openbare verlichting buitengebied ontvangen we in 2020 het laatste bedrag. Ook ontvangen we in 2020/2021 hiervoor nog een restant van de provincie Noord-Brabant.
Door werkzaamheden van het Waterschap Brabantse Delta moesten er bommen geruimd worden. Hiervoor konden we gebruik maken van de ‘bommenregeling’. Een deel van het bedrag dat we hiervoor ontvangen storten we aan het Waterschap door. Er zijn twee subsidieverzoeken gehonoreerd voor de projecten “Kwetsbare ouderen” en “Samen leven in de wijk”.

7.3 We starten met een procedure om reclamemasten te realiseren.

In de begroting verwachten we voor 2021 -2023 een opbrengst van € 50.000 uit de exploitatie van twee reclamemasten. Uit oriënterend marktonderzoek blijkt dat slechts één mast haalbaar is. De aanbesteding start voorjaar 2020. De opbrengst voor 2021 passen we aan naar € 25.000.