Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Financiele ontwikkelingen

We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we alleen afwijkingen van € 50.000 of hoger ten opzichte van de gewijzigde begroting toelichten. De post “overig” gaat telkens over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000. Posten die politiek relevant zijn lichten we wel toe.

Bij de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag. We ronden de bedragen af op € 1.000. Het kan zijn dat er in één overzicht of tussen overzichten afrondingsverschillen zijn.

(bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

2024

Startpositie 2020-2024

-3.475

-3.552

-3.618

-3.715

-3.714

Actualisatie begroting 2020-2024

1. Crisismanagement

In de strijd tegen ondermijnende criminaliteit vervult het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) sinds enkele jaren de voortrekkersrol. Daarvoor kreeg het RIEC Brabant-Zeeland jaarlijks tijdelijk een extra financiering van het Rijk. Nu deze financiering met ingang van 2021 vervalt, moeten de deelnemende gemeenten naar rato van het inwoneraantal structureel een extra bijdrage leveren.

0

-21

-21

-21

-21

2. Overig

Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000.

-5

-5

-5

-5

-5

Totaal wijzigingen

-5

-26

-26

-26

-26

Saldo na bestuursrapportage en kadernota 2020-2024

-3.480

-3.578

-3.644

-3.741

-3.740