Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Ontwikkelingen

Verkeersveiligheid
In het raadsprogramma is een inventarisatie van knelpunten in het verkeer opgenomen. Samen met de wijkmanagers, BOA’s, politie en bewoners voeren we deze inventarisatie uit. We werken de resultaten uit tot een plan van aanpak. Een slagvaardige aanpak van knelpunten en andere verkeerskundige maatregelen vraagt om een structureel budget. We stellen voor om € 100.000 per jaar hiervoor vast te stellen.

Openbare ruimte
Herstelwerkzaamheden
Nutsbedrijven verrichten regelmatig werk in de openbare ruimte. Denk aan de het trekken van glasvezelkabels, de verzwaring van het elektriciteitsnet voor de energietransitie of de bouw van een nieuw pand. Zij breken de verharding open. Dat is van invloed op de kwaliteit en levensduur van de verharding. Na het werk herstellen de nutsbedrijven de verharding volgens het afgesproken niveau. Naarmate de verharding vaker opengaat vindt meer herstel plaats. Zelfs bij een zorgvuldig herstel neemt de levensduur van de verharding af en hebben we eerder kosten voor vervanging. We stellen voor om in de begroting 2022 hiervoor een bedrag op te nemen van € 25.000 en dit bedrag geleidelijk op te hogen tot € 100.000 in 2024. Blijft extra budget uit dan zal de kwaliteit, de uitstraling en de beloopbaarheid van de openbare ruimte afnemen.