Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Wat is de stand van zaken in 2020?

Beoogd resultaat is of wordt binnen de tijd, het geld en de kwaliteit gerealiseerd.

Er is een risico of onzekerheid dat het beoogd resultaat niet binnen de tijd, het geld en de kwaliteit wordt gerealiseerd.

Beoogd resultaat is of wordt niet binnen de tijd, het geld en de kwaliteit gerealiseerd.

Doelstelling 1:
De score ‘infrastructuur en bereikbaarheid’ in de TELOS1 duurzaamheidsbalans (op een schaal van 1-100) bedraagt minimaal 45.

Uitvoering

Toelichting

1.1 Als onderdeel van de omgevingsvisie formuleren we een programma met maatregelen voor de korte, middellange en lange termijn om de verkeersafwikkeling en doorstroming op het lokale wegennet te garanderen.

1.2 We nemen maatregelen om het gebruik van de elektrische auto te stimuleren (waaronder verruimen aanbod oplaadpalen).

1.3 Samen met partners werken we aan een plan voor het herinrichten van het Burchtplein. We kijken daarbij naar de stalling van fietsen.

1.4 We plaatsen een oplaadpunt voor de elektrische fiets in de bewaakte fietsenstalling aan het Burchtplein.

1.5 We stellen een parkeerbeleid vast en nemen daarin mee het parkeren in het centrum, het vergunninghoudersgebied en de blauwe zones en het digitaliseren van parkeerproducten.

1.6 Bij de herinrichting van wegen kijken we samen met bewoners naar mogelijkheden om het aantal parkeerplaatsen uit te breiden. Dit mag niet ten koste gaan van de hoeveelheid groen.

We kunnen slechts een zeer beperkt aantal parkeerplaatsen realiseren binnen de beschikbare budgetten. Een structurele uitbreiding is alleen mogelijk als er extra budget beschikbaar is.

1.7 Voor de verbetering van de verkeersveiligheid voeren we maatregelen door in de Wilgenlaan.

  1. 1 Universitair kenniscentrum duurzame ontwikkeling.

Doelstelling 2:
Het aantal geregistreerde verkeersongevallen per 1.000 inwoners is lager dan 6.

Uitvoering

Toelichting

2.1 Aan de hand van een plan van aanpak passen we gevaarlijke situaties voor voetgangers en fietsers volgens programma aan.

2.2 We treffen (aanvullende) maatregelen rondom de brede scholen 'D'n Overkant' en 'Sonate' om de verkeersveiligheid te bevorderen.

Doelstelling 3:
We proberen de normen voor de kwaliteit van het beheer van wegen en openbare verlichting te behalen1.

Uitvoering

Toelichting

3.1 We zetten de huidige programma's voor het onderhoud en beheer van de openbare ruimte volgens de uitgangspunten van 'Beheren op Niveau' voort. We kunnen niet garanderen dat de kwaliteitsniveaus altijd worden behaald. We houden het wel veilig.

  1. 1 De normen leest u bij 'Hoe gaan we dit meten?'