Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Verkeer en vervoer

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
Volgens de wegenwet en de gemeentewet moeten we wegen en bermen in de gemeente onderhouden. In de wet staat ook dat wegen, bruggen, dijken, duikers (civiele kunstwerken) en openbare verlichting in goede staat moeten verkeren.

De Planwet Verkeer en Vervoer verplicht gemeenten om een samenhangend verkeer- en vervoerbeleid uit te voeren.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
De gemeenteraad heeft het onderhoudsniveau vastgesteld voor wegen, openbare verlichting, bermen en reiniging van wegen (Beheren Op Niveau = BON). De mate van kwaliteit is (tot het wettelijk minimum) een keuze van de gemeenteraad.

We hebben een inspanningsverplichting voor het bestrijden van gladheid. De civiele kunstwerken onderhouden we volgens een meerjarig onderhoudsplan (MJOP).

Ook beheren we fietsstallingen, leggen we uitritten aan, geven we scholing en voorlichting over verkeersveiligheid en reguleren we verkeersstromen via aankondigingsborden. Dit zijn geen wettelijke taken.

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
het verkeersbeleid, het klein onderhoud van verhardingen, bermen, civiele kunstwerken, fietsenstallingen, de reiniging van wegen, de gladheidsbestrijding, de aanleg van in- en uitritten en het beheer van openbare verlichting en aankondigingsborden.