Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Ontwikkelingen

Reclame
Reclame centrum
In de meerjarenbegroting 2020-2023 hielden we rekening met een opbrengst van € 15.000 uit inkomsten voor reclame-uitingen in het centrumgebied. We voerden hierover diverse gesprekken met ondernemers. De conclusie is dat er geen directe mogelijkheden zijn om deze opbrengsten te genereren. De begrote opbrengst vervalt. We onderzoeken nog of op een andere wijze de inkomsten uit reclame-uitingen kunnen worden verbeterd.

Reclamemasten
In de begroting hielden we voor 2021 tot en met 2023 rekening met een opbrengst van € 50.000 uit de exploitatie van twee reclamemasten. Uit oriënterend marktonderzoek blijkt dat slechts één mast haalbaar. De aanbesteding start medio 2020. De verwachte opbrengst voor 2021 vervalt. Voor de jaren daarna passen we de opbrengst aan naar € 25.000.