Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Wat is de stand van zaken in 2020?

Beoogd resultaat is of wordt binnen de tijd, het geld en de kwaliteit gerealiseerd.

Er is een risico of onzekerheid dat het beoogd resultaat niet binnen de tijd, het geld en de kwaliteit wordt gerealiseerd.

Beoogd resultaat is of wordt niet binnen de tijd, het geld en de kwaliteit gerealiseerd.

Doelstelling 1:
De waardering van het ondernemingsklimaat (op een schaal van 1-10) bedraagt minimaal 6,85.

De waardering van het vestigingsklimaat (op een schaal van 1 -10) bedraagt minimaal 7.

Uitvoering

Toelichting

1.1 Samen met de gemeenten binnen de Regio West-Brabant voeren we het actieprogramma van de Economische Agenda West Brabant uit. Het actieprogramma bevat programma’s voor economie, arbeidsmarkt (afstemming vraag en aanbod), mobiliteit (bereikbaarheid) en ruimte (het vastleggen van de ruimtelijke consequenties).

1.2 We stellen als onderdeel van de omgevingsvisie het beleid voor de economische ontwikkeling vast.

Doelstelling 2:
De waardering van de bedrijfsomgeving

Uitvoering

Toelichting

2.1 We houden de bestaande bedrijventerreinen vitaal door het stimuleren van (her)gebruik of (her)ontwikkeling van panden en terreinen. We starten met de voorbereiding van een plan voor een (slimme en duurzame) herontwikkeling van het terrein Oude Kerkstraat 2 (Fri-Jado).

2.2 We besluiten als onderdeel van de omgevingsvisie over de aanleg van een nieuw bedrijventerrein.

2.3 Als eigenaar van gronden beoordelen we bij verkoop de gevolgen voor verbreden van het werkgelegenheidsaanbod. Dit uitgangspunt hanteren we ook bij plannen voor herontwikkeling van bedrijfsterreinen.

2.4 We voeren gerichte acties uit om langdurige leegstand van winkels, kantoren en bedrijfspanden te voorkomen of te beëindigen. We maken daarbij strategische keuzes en denken mee bij verandering van bestemming door verruimde toepassing van het afwijkingsbeleid op grond van het Besluit Omgevingsrecht en transformatie van winkelpanden naar woningen.

2.5 Als onderdeel van de samenwerking met Breda, Oosterhout en Moerdijk (BOEL-M) presenteren studenten van de Breda University of Applied Science (BUAS) en Avans Hogeschool een studie over verslimmen en verduurzamen van de kantoren langs de Oostpoort. We benutten de studie voor het overleg met eigenaren.

2.6 We werken samen met ondernemers en (vastgoed)eigenaren aan de introductie van het plan 'de Nieuwe Winkelstraat' in het centrumgebied. Het doel is een gevarieerd aanbod. We gaan na of we extra reclame-inkomsten kunnen genereren door middel van gezamenlijke acties.

In april informeerden we de gemeenteraad over de concrete mogelijkheden voor extra reclame-inkomsten. Ondernemers gaven aan dat het beoogde bedrag van € 15.000 niet haalbaar is.

Doelstelling 3:
De waardering voor de directe dienstverlening (op een schaal van 1-10) bedraagt minimaal 6,8.
De waardering voor de samenwerking met ondernemers (op een schaal van 1-10) bedraagt minimaal 6,15.

Uitvoering

Toelichting

3.1 We stimuleren en ondersteunen startende ondernemers met onder andere een welkomstkaart met informatie over de gemeente en haar diensten.

3.2 We organiseren met de andere De6-gemeenten (Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert) een startersevent (gericht op behoeftepeiling en verbinding). Ook zijn we aanwezig bij netwerkevents voor startende ondernemers.

3.3 Vanuit accountmanagement leggen we rechtstreeks contact met ondernemers (individuele bedrijfsbezoeken, netwerkbijeenkomsten), proberen we hen te bereiken via diverse sociale media afgestemd op hun behoefte en zorgen we voor een goede bereikbaarheid van contactpersonen.

3.4 We benutten netwerkbijeenkomsten/evenementen, open koffie-momenten en individuele bedrijfsbezoeken voor overleg met ondernemers over hun toekomstplannen. Voorbeelden hiervan zijn (bedrijfs)innovatie, verduurzamen van vastgoed en/of productieproces, duurzaam ondernemen, bestrijding van overlast en handhaving.

3.5 Aan de hand van de resultaten van de ondernemerspeiling maken we met Industriële Kring Etten-Leur (IKE) en Midden- en Kleinbedrijf Etten-Leur (MKB) een actielijst. Deze is gericht op het verbeteren van de dienstverlening, de bedrijfsomgeving, de relatie ondernemer-gemeente en het ondernemersklimaat.

3.6 We onderzoeken de mogelijkheden om in samenhang met het plan voor de vrijgekomen schoollocatie aan de Banakkerstraat het buurtwinkelcentrum aan de Kerkwerve te verbeteren.

Doelstelling 4:
De waardering van ondernemers voor de communicatie en voorlichting (op een schaal van 1-10) bedraagt minimaal 6,32.

Uitvoering

Toelichting

4.1 We zetten de samenwerking met het streeknetwerk LandStad De Baronie en Van Gogh Brabant voort en werken samen met de Regio West-Brabant (RWB) aan recreatie en toerisme.

4.2 Gelet op hun aantrekkingskracht voor bezoekers van buiten Etten-Leur streven we naar het behoud en het verbeteren van de kwaliteit van (recreatie) voorzieningen. We noemen; de Van Goghkerk, musea, het Winkelhart, de Nieuwe Nobelaer, de Westpolderplas/haven, de horeca, de bioscoop en wandel- en fietsroutes.

4.3 Om de vrijetijdseconomie te stimuleren, nog meer toeristen te trekken en hun verblijfsduur te verlengen ondersteunen we het Toeristisch Informatiepunt en het platform van Etten-Leur City App.