Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Financiele ontwikkelingen

We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we alleen afwijkingen van € 50.000 of hoger ten opzichte van de gewijzigde begroting toelichten. De post “overig” gaat telkens over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000. Posten die politiek relevant zijn lichten we wel toe.

Bij de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag. We ronden de bedragen af op € 1.000. Het kan zijn dat er in één overzicht of tussen overzichten afrondingsverschillen zijn.

(bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

2024

Startpositie 2020-2024

-4.936

-4.976

-5.015

-5.038

-5.044

Actualisatie begroting 2020-2024

1. Renovatie gevel Het Voortouw

In 2017 vielen enkele tegels van de gevel van de brede school Het Voortouw. Na onderzoek bleek dat op enkele plaatsen een constructieve ondergrond mist voor de aangebrachte isolatie en tegels. Wethouders en een afvaardiging van onderwijshuisvesting spraken af dat het herstel in de zomervakantie 2020 gereed is. In de begroting hielden we hier geen rekening mee. En ook niet in de voorziening onderhoud gebouwen omdat dit pand is overgedragen aan het schoolbestuur. We dekken de kosten uit de post onvoorzien.

-182

0

0

0

0

2. Leerlingenvervoer

De vervoersprijzen stijgen door de jaarlijkse indexering. Meer leerlingen maken gebruik van het leerlingenvervoer. Ook is er sprake van langere ritten, omdat diverse speciaal onderwijs-scholen van het voortgezet onderwijs een leerlingenstop hebben. Ook de sluiting in de regio Breda van diverse jeugdinstellingen speelt een rol.

-137

-69

0

0

0

3. Onderzoek onderwijshuisvesting

Een extern bureau voert een onderzoek uit naar de klimatologische omstandigheden en eventueel noodzakelijke maatregelen bij scholen uit. Deze kosten betalen we uit de eerdergenoemde besparing op de lokale onderwijsagenda.

-60

0

0

0

0

4. Lokale onderwijsagenda

Op het budget van de lokale onderwijsagenda besparen we incidenteel. Dit komt doordat we een activiteit uit de lokale onderwijsagenda kunnen betalen uit het rijksbudget voor Voor- en Vroegschoolse Edcuatie (VVE).

58

0

0

0

0

5. Peuterspeelzalen

Op het budget van de kostwinnersregeling peuterspeelzalen besparen we incidenteel. We kunnen deze kostwinnersregeling betalen uit het het Rijksbudget voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).

56

0

0

0

0

Totaal wijzigingen

-265

-69

0

0

0

Saldo na bestuursrapportage en kadernota 2020-2024

-5.200

-5.045

-5.015

-5.038

-5.044