Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Wat hebben we gemeten?

Indicator

Laatste meting

Vorige meting

Laatste meting

Gemeenten

Percentage volwassenen dat laaggeletterd is

2013

-

0-5

-

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23 jaar in voortgezet onderwijs en MBO) dat voortijdig, dus zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat (BBV)

2017

1,4

1,8

1,6

Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1000 inwoners, leeftijd 5-18 jaar (absoluut verzuim) (BBV)

2018

3,31

2,2

1,3

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners, leeftijd 5-18 jaar (relatief verzuim) (BBV)

2018

29,45

22

21

Gemeenten = gemeenten met 25.000 - 50.000 inwoners.

BBV : Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

Bron: Waarstaatjegemeente.nl