Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Wat zijn onze doelstellingen?

  1. We bevorderen een optimaal gebruik van de brede scholen.

  2. Leerlingen volgen zoveel mogelijk onderwijs in Etten-Leur.

  3. Het percentage volwassenen dat laaggeletterd is, is maximaal 5%.

  4. Het percentage van het aantal leerlingen in het voorgezet onderwijs en mbo dat voortijdig (dus zonder startkwalificatie) het onderwijs verlaat is maximaal 1,5%. Het aantal leerplichtigen dat ongeoorloofd afwezig is per 1.000 inwoners (relatief verzuim) is maximaal 25.

  5. Uitstroom bevorderen van leerlingen uit speciaal voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs naar werk.