Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
Het tegengaan en terugdringen van schoolverzuim en schooluitval (leerplicht) is een wettelijke taak. We werken hiervoor samen en voeren taken lokaal uit:

 1. de regionale administratie en registratie van alle jongeren van 4 tot 23 jaar uit, samen met de andere 16 gemeenten;
 2. kwalificatieplicht/ trajectbegeleiding in het MBO-onderwijs voor de gemeente Etten-Leur;
 3. de uitoefening van de leerplichtfunctie op het gebied van primair en voortgezet onderwijs organiseren we lokaal om binding te houden met de overige spelers in het lokale veld.

Passend leerlingvervoer
We hebben de wettelijke taak om te zorgen voor een vergoeding voor “passend leerlingvervoer” naar de dichtstbijzijnde passende school binnen het Samenwerkingsverband. Het vervoer is bestemd voor leerlingen die zelf niet naar school kunnen, bijvoorbeeld door een handicap of omdat de school te ver weg ligt.

Passend onderwijs
We hebben een bestuurlijke rol bij Passend Onderwijs. De Wet Passend Onderwijs raakt de wettelijke gemeentelijke taken op het gebied van preventief jeugdbeleid, de leerplichtfunctie, maar ook het leerlingenvervoer en de onderwijshuisvesting. Op het gebied van de zorg (niet de onderwijszorg) werken de gemeente en de scholen (nog) nauwer samen, dan voorheen. Door de invoering van passend onderwijs moeten scholen een passende onderwijsplek geven aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De samenwerkingsverbanden hebben hierbij de taak om alle leerlingen een passende plek te bieden. Wanneer een school voor een bepaald kind geen passend onderwijs kan geven, wordt binnen het samenwerkingsverband gezocht naar een school die dit wel biedt. Om dat te realiseren werken schoolbesturen, gemeenten en de betrokken organisaties in Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Breda samen.

Onderwijsachterstanden
We zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid, samen met de partners. We zorgen ervoor dat er voldoende voorzieningen in aantal en spreiding zijn waar kinderen met een risico op een achterstand in de Nederlandse taal deel kunnen deelnemen aan voorschoolse educatie (waaronder taalonderwijs).

We coordineren daarvoor:

 • een zo groot mogelijke deelname van het aantal kinderen aan voorschoolse educatie;
 • het vaststellen welke kinderen met een risico op een achterstand in de Nederlandse taal in aanmerking komen voor voorschoolse educatie;
 • de wijze waarop die kinderen worden toegegeleid naar voorschoolse en vroegschoolse educatie;
 • de organisatie van een doorlopende leerlijn van voorschoolse naar vroegschoolse educatie;
 • resultaatafspraken over de voor- en vroegschoolse educatie;
 • een samenhangend aanbod van producten die dit ondersteunen.

We zijn verplicht om de lokale educatie agenda uit te voeren met de onderwijspartijen. Passend onderwijs, onderwijsachterstandenbeleid en jeugdzorg voor onderwijs worden hierin op een samenhangende wijze opgepakt.

Ook voor laaggeletterdheid hebben een wettelijke taak. Hiervoor werken we regionaal en lokaal samen om laaggeletterden te ondersteunen bij het vaardig worden in taal, rekenen en digitalisering. We besteden ook aandacht aan preventie.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
Lokaal pakken we de volgende zaken extra op:

De lokale onderwijsagenda en het onderzoek naar de mogelijkheid om meer middelbaar- en voortgezet onderwijs in de gemeente te krijgen. De lokale onderwijsagenda 2018 - 2022 is een uitwerking van de wettelijk verplichte lokaal educatieve agenda, wettelijke taken op gebied van onderwijsachterstandenbeleid, passend onderwijs en jeugdzorg van gemeente en onderwijs. Er zit co-financiering van alle partijen op dit onderwerp. Het is daarom de vraag of we meer doen dan wettelijk verplicht.

Samen met de schoolbesturen van het primair en voortgezet onderwijs overleggen we intensief over de ontwikkeling van onderwijs en zorg in Etten-Leur. Dit overleg leidde tot het opstellen van een lokale onderwijsagenda 2018-2022. Wij spreken daarin de ambitie uit om het onderwijsaanbod in Etten-Leur verder te verrijken waardoor nog meer leerlingen onderwijs in Etten-Leur kunnen volgen.
De onderwijsagenda bevat:

 • concrete plannen voor extra ondersteuning voor meer- en hoogbegaafden;
 • onderwijs aan niet- of slecht- Nederlands sprekende kinderen;
 • voorzieningen voor leerlingen die (tijdelijk) uitvallen;
 • het combineren van jeugdzorg- en onderwijstrajecten.

Het is samen met de partners de ambitie dat Etten-Leur een meer centrale rol krijgt in de (sub)regio. Deze ambitie leggen we vast in de onderwijsagenda 2018-2022.

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
Bijzonder speciaal onderwijs, lokale educatieve agenda, uitvoering leerplichtwet, voor- en vroegschoolse educatie, onderwijsachterstandenbeleid, natuur- en milieueducatie, leerlingenvervoer en peuterspeelzalen.