Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Financiele ontwikkelingen

We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we alleen afwijkingen van € 50.000 of hoger ten opzichte van de gewijzigde begroting toelichten. De post “overig” gaat telkens over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000. Posten die politiek relevant zijn lichten we wel toe.

Bij de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag. We ronden de bedragen af op € 1.000. Het kan zijn dat er in één overzicht of tussen overzichten afrondingsverschillen zijn.

(bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

2024

Startpositie 2020-2024

-8.873

-8.867

-9.009

-8.724

-8.740

Actualisatie begroting 2020-2024

1. Herstel clubgebouw SC Unitas

De herstelwerkzaamheden aan het gebouw van SC Unitas '30 dekken we uit de post onvoorzien.

-30

0

0

0

0

2. Rijksbijdrage Sportakkoord

We ontvangen een rijksbijdrage voor de uitvoering van de Regeling Lokale Sportakkoorden.

45

30

0

0

0

3. Sportakkoord

We kochten diensten in voor de uitvoering van de Regeling Lokale Sportakkoorden.

-45

-30

0

0

0

4. Nationaal park Van Gogh

We leveren een bijdrage aan het regionaal project Van Gogh Nationaal Park Brabant.

0

-13

-13

-13

0

5. Overig

Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000.

-33

-13

-12

-11

-12

Totaal wijzigingen

-63

-26

-25

-24

-12

Saldo na bestuursrapportage en kadernota 2020-2024

-8.936

-8.893

-9.033

-8.748

-8.752