Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Ontwikkelingen - 1

Archeologie
De archeologische beleidskaart is op 11 oktober 2010 vastgesteld. Deze kaart geeft de archeologische verwachtingen aan voor het grondgebied van Etten-Leur. Vanaf 2010 zijn er aanvullende archeologische onderzoeken uitgevoerd. Meestal voor nieuwe bouwprojecten. De resultaten van deze onderzoeken verwerken we in de archeologische beleidskaart. Ook toetsen we met de resultaten of de archeologische verwachtingen van de aangrenzende gebieden nog kloppen of bijgesteld kunnen worden. De Omgevingswet bepaalt dat uitsluitend over bekende of aantoonbare archeologische verwachtingen regels opgenomen mogen worden in het omgevingsplan. Dit is strenger dan de wetgeving die nu geldt. Door deze ontwikkelingen is het nodig dat we de archeologische beleidskaart actualiseren. De kosten brengen we ten laste van het budget voor de invoering van de omgevingswet in programma 8.

Openbaar groen
Aanbesteding maaiwerkzaamheden
Het huidige contract voor maaiwerkzaamheden loopt af. Omdat we kwaliteit belangrijk vinden kiezen we ervoor het contract opnieuw aan te besteden in plaats van het te verlengen. We verwachten daarbij een grote kostenstijging. Dit komt omdat de marktomstandigheden niet optimaal zijn, het aantal inschrijvers bij de vorige aanbesteding was gering.

Het is niet mogelijk om de kosten voor beheer en onderhoud van gazons en bermen verder terug te dringen. Als het aantal maaironden verder daalt moet het afgemaaide gras van de grasmat geruimd worden. Dit leidt tot een kostenstijging en de gazons krijgen een verwilderde uitstraling.
Om de kostenverhoging op te vangen is structureel € 75.000 extra in de meerjarenbegroting nodig.

Uitbreiding areaal
De afgelopen jaren is het areaal (het gebied dat we moeten onderhouden) van openbaar groen uitgebreid met de laatste fase van Schoenmakershoek-Oost, De Streek en het terrein bij De Banakkers en de nog te realiseren Nieuwe Nobelaer. Dat leidt tot een toename van de kosten voor beheer en onderhoud. Het bedrag in de onderhoudsbegroting dekt daardoor de kosten niet meer. Ook zijn er uitbreidingen en (her)ontwikkelingen:

  • Van Bergenpark;
  • Anna van Berchemlaan 2 (huidige terrein ‘Nieuwe Nobelaer’);
  • Kompaslocatie;
  • Kloostervelden;
  • Juvenaat;
  • Couperuspark.

Het toe te voegen areaal openbaar groen kunnen we alleen onderhouden als hier structureel extra budget voor beschikbaar komt. In 2021 gaat het om € 20.000 extra. Dit loopt op tot € 35.000 extra budget in 2024. Bij uitblijven van aanvullend budget moeten we het hele groenareaal met het huidige budget onderhouden. Dat gaat ten koste van kwaliteit, levensduur en beleving van het groenareaal. Ook wordt Etten-Leur dan minder aantrekkelijk om hoogwaardige woongebieden te realiseren.

Extra kosten hoogwaardige inrichting openbare ruimte
Bij herontwikkelingen wordt vaker voor hoogwaardig niveau van inrichting van het groen in de openbare ruimte gekozen. Onder andere in de plannen voor Couperuspark, Van Bergenpark en de nieuwbouw van de Nieuwe Nobelaer is hier sprake van.

Voor woongebieden is echter afgesproken om beheer en onderhoud op gemiddeld niveau te uit te voeren. De onderhoudskosten van hoogwaardig ingerichte gebieden zijn door de keuze voor andere materialen, planten en bomen hoger dan onderhoud op gemiddeld niveau.

Om beheer en onderhoud van de nieuwe hoogwaardig ingerichte gebieden te dekken is structureel extra budget nodig. In eerste instantie gaat het om € 15.000 per jaar. Dit loopt door nieuwe ontwikkelingen op naar € 20.000 per jaar. Zonder het extra budget kunnen we de hoogwaardig ingerichte gebieden enkel op niveau gemiddeld onderhouden.