Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Wat is de stand van zaken in 2020?

Beoogd resultaat is of wordt binnen de tijd, het geld en de kwaliteit gerealiseerd.

Er is een risico of onzekerheid dat het beoogd resultaat niet binnen de tijd, het geld en de kwaliteit wordt gerealiseerd.

Beoogd resultaat is of wordt niet binnen de tijd, het geld en de kwaliteit gerealiseerd.

Doelstelling 1:
Het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over de sportvoorzieningen is minimaal 85%.
Het percentage niet-wekelijkse sporters van 19 jaar en ouder is niet meer dan 46%.

Uitvoering

Toelichting

1.1 We behouden het gevarieerde en betaalbare aanbod aan sportmogelijkheden voor de verschillende doelgroepen. Om de exploitatie van de verenigingen gunstig te beïnvloeden, blijven we maatschappelijke tarieven hanteren voor de veldhuur en bieden we ondersteuning bij trajecten als verduurzaming en gezamenlijke inkoop.

1.2 Samen met de vrijwilligerscentrale “Etten-Leur voor elkaar” versterken we het vrijwilligerswerk binnen sportclubs en we stimuleren het bemiddelen voor openstaande vacatures binnen sportbesturen. Hiervoor organiseert “Etten-Leur voor elkaar” themabijeenkomsten voor organisaties en verenigingen over het aanbod van cursussen, bemiddelingen en ondersteuning voor vrijwilligers.

De sportverenigingen en "Etten-Leur voor elkaar" vinden elkaar te weinig. We maken nadere afspraken voor het lokale Sportakkoord om daarmee zo goed mogelijk in te spelen op actuele wensen van sportverenigingen.

1.3 Door de inzet van buurtsportcoaches voeren we het activiteitenpakket uit zoals opgenomen in het programma “Etten-Leur actief”.

Door de aansturing van de buurtsportcoaches onder te brengen bij de sportgerelateerde organisatie Sportservice Noord-Brabant verwachten wij dat het activiteitenprogramma daadkrachtiger wordt uitgevoerd.

1.4 We creëren in gesprek met verenigingen mogelijkheden om senioren, jeugd, inwoners met een beperking en inwoners met een minimum inkomen mee te laten doen. We attenderen daarbij extra op de financiële ondersteuningsmogelijkheden die er zijn voor bepaalde activiteiten.

Doelstelling 2:
Sportverenigingen nemen zelf verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van hun accommodaties.

Uitvoering

Toelichting

2.1 We gaan met de sportverenigingen in gesprek om (nog) meer onderhoudstaken zelf uit te voeren. We maken daar waar nodig maatwerkafspraken.

2.2 We stimuleren verenigingen om samen te werken op het gebied van inkoop, innovatie en duurzaamheid. We bevorderen de overdracht van bestaande gemeentelijke veldverlichting naar LED verlichting die in eigendom komt van de verenigingen. Dit geldt ook voor zonnepanelen op clubgebouwen en centrale inkoop van afvalinzameling om daarmee kosten te besparen.

2.3 We ondersteunen verenigingen alleen met activiteitensubsidies.

2.4 We bieden verenigingen meer ruimte binnen de bestaande gebruiksregels van het bestemmingsplan opdat zij hun accommodaties intensiever kunnen gebruiken.

Doelstelling 3:
Alle inwoners, in het bijzonder de jeugd, de senioren, inwoners met een beperking en inwoners met een minimum inkomen, kunnen plezier beleven aan cultuur en evenementen.

Uitvoering

Toelichting

3.1 We investeren in het Toeristisch Informatiepunt en het platform van Etten-Leur City App om meer toeristen naar Etten-Leur te trekken en de verblijfsduur van deze toeristen te verlengen.

3.2 We zijn een bruisende gemeente met een grote hoeveelheid verschillende evenementen. Jaarlijks terugkerende evenementen verstrekken we zo mogelijk een meerjarenvergunning. We werken met een evenementenkalender om een zo gevarieerd mogelijk aanbod aan evenementen te krijgen.

3.3 We bieden het primair onderwijs een milieu-educatief programma om zo de kennis over natuur, milieu en duurzaamheid te vergroten.

3.4 Met het project 'gebruiksfunctie Oderkerkpark' streven we naar een maatschappelijk akkoord door aan het einde van dit project de verantwoordelijkheid voor de uitvoering te laten dragen door verschillende partijen, waaronder de gemeente.

3.5 We verstrekken onder voorwaarden subsidies aan organisaties, die activiteiten op het gebied van kunst en cultuur organiseren.

3.6 We zetten de activiteiten van de marktplaats voor cultuur- en natuureducatie (KOEPEL) voort en borgen de kwaliteit van het aanbod.

3.7 We ondersteunen en faciliteren het plan voor meer samenwerking van het Streekmuseum Etten+Leur door het organiseren van een overleg waar museumpartners aan deelnemen.

Doelstelling 4:
Het percentage inwoners dat vindt dat er voldoende groen in de buurt is, is minimaal 86%.

Uitvoering

Toelichting

4.1 In combinatie met de planning van weg- en rioolbeheer realiseren we meer aaneengesloten groen om de leefbaarheid te verbeteren.

4.2 We inventariseren het onrechtmatig gebruik van het openbaar groen. Op basis van de resultaten van deze inventarisatie maken we een keuze voor de wijk(en) waar we dit project uitvoeren.

4.3 Om te voorkomen dat het onrechtmatig gebruik opnieuw ontstaat, realiseren we bij de opzet van nieuwe ruimtelijke plannen zoveel mogelijk aaneengesloten groen.

De aanpak van onrechtmatig gebruik van gemeentegrond is een doorlopend project en elk jaar pakken we een andere wijk aan. Om dit probleem in de toekomst te voorkomen zou hiermee bij de inbreidingsplannen en ontwikkelingen rekening gehouden moeten worden. We merken dat de aandacht hiervoor afneemt.

4.4 Binnen de financiële mogelijkheden zetten we het beheer van het openbaar groen volgens de huidige uitgangspunten voort.

De onderhoudsbudgetten zijn niet toereikend om het gewenste niveau te realiseren. De prijzen van zowel de aannemers als de producten stijgen sneller dan de indexaties. Ook wordt het te onderhouden areaal steeds groter en wordt vaker gestreefd naar een exclusieve inrichting. De onderhoudsbudgetten groeien echter niet mee met deze omvang en ambitie.

4.5 We voeren het onderzoek naar de aanpak van blauwalgen uit in de Westpolderplas.

Doelstelling 5:
De score natuur en landschap (Telos1 duurzaamheidsscore) is minimaal 51.

Uitvoering

Toelichting

5.1 Op basis van de Wet natuurbescherming houden we bij besluitvorming en projecten rekening met het natuurbelang.

Wij nemen de Wet natuurbescherming in acht. Voorbeelden hiervan zijn het onderzoek naar beschermde soorten en het berekenen van stikstofdepositie (= neerslaan van stikstof op de bodem). De Telosscore bedraagt 35 en daarmee scoren we lager ten opzichte van andere gemeenten.

5.2 We verbeteren de biodiversiteit van het stedelijk gebied.

5.3 We zetten het agrarisch landschapsbeheer voort met de aanleg van erfbeplanting en landschapselementen.

5.4 Samen met het waterschap 'Brabantse Delta' leggen we nieuwe natuur langs de vaarten aan (ecologische verbindingszones).

  1. 1 Universitair kenniscentrum duurzame ontwikkeling.

Doelstelling 6:
We behouden het bestaande voorzieningenniveau en het aanbod van Nieuwe Nobelaer.

Uitvoering

Toelichting

6.1 We verstrekken subsidie aan Stichting Nieuwe Nobelaer voor het exploiteren van een openbaar cultureel-artistiek centrum dat voorzieningen bevat op het gebied van kunst- en cultuureducatie, muziekonderwijs, theater, bibliotheek, ruimten/podia voor amateurkunst, festivals en (niet-commerciële) evenementen en ook voorzieningen voor sociaal cultureel en maatschappelijk werk.

6.2 We handhaven de prestatieafspraken die we opnamen in de subsidiebeschikking van 1 juli 2018 tot 1 juli 2022.