Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Openbaar groen en recreatie

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?

Openbaar groen
We zijn wettelijk verplicht de leefomgeving veilig te onderhouden. De manier waarop dat moet gebeuren schrijft de wet niet. De gemeenteraad bepaalt het kwaliteitsniveau van het onderhoud. Omdat we eigenaar van de bomen in Etten-Leur zijn, moeten we hierbij zorgen voor een veilige situatie.

Aanleg en onderhoud van openbaar water (niet de grote doorgaande watergangen)
We zijn verplicht om ervoor te zorgen dat onze sloten op diepte blijven en niet dichtgroeien.

Speel- en recreatievoorzieningen
Dit zijn geen wettelijk verplichte voorzieningen. Wanneer deze wel aanwezig zijn moet minimaal de veiligheid gewaarborgd zijn (bijvoorbeeld bij de speeltoestellen). Inspecties en onderhoud zijn een wettelijke taak.

Natuur en landschap
Bij het afgeven van omgevingsvergunningen voor ruimtelijke ingrepen toetsen we aan de Wet natuurbescherming. We zijn bij ruimtelijke ontwikkelingen verplicht om rekening te houden met cultureel erfgoed en landschappelijke waarden.

Westpolderplas
Op Europees niveau is er beleid en regelgeving vastgesteld op het gebied van zwemwater. De belangrijkste hierin is de zwemwaterrichtlijn. Deze richtlijn is van toepassing op elk oppervlaktewater waar mensen zwemmen, waar zwemmen niet permanent verboden is en waarvoor geen negatief zwemadvies bestaat. Het Rijk en de Provincies moeten op basis van deze richtlijn en de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen, zwemgelegenheden en zwemwater aanwijzen. Op basis van deze regeling wees de provincie de Westpolderplas aan als zwemwater. Hierdoor ontstaat er voor de gemeente een inspanningsverplichting om de plas geschikt te houden als zwemwater. Indien we hier niet aan voldoen, kan de provincie een boete opleggen.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?

Openbaar groen
In het beeldkwaliteitsplan (Beheren op niveau) spraken we af hoe de openbare ruimte eruit moet zien. De gewenste kwaliteitsniveaus voor het onderhoud van de openbare ruimte zijn hierin vastgelegd.

Speel- en recreatievoorzieningen
We hebben een royaal speelbeleid met veel speeltoestellen, Cruyff courts en skateparken. We hebben de wettelijke plicht om de speelvoorzieningen die we hebben veilig te houden.

Dat geldt ook voor recreatievoorzieningen. Bijvoorbeeld het laarzenpad in Kelsdonk. Ook onderhouden we diverse andere wandelroutes met bijbehorende voorzieningen (Routebureau West Brabant).

Natuur en Landschap
Onze inspanningen zijn ook gericht op ontwikkeling, versterking, communicatie en procesbegeleiding. Landschap en natuur staan voortdurend onder druk door diverse ontwikkelingen. Het is nodig om de kwaliteit van natuur en landschap voor de langere termijn te waarborgen. We stimuleren particulier landschapsbeheer en de aanleg van landschapselementen.

Natuur- en Milieueducatie
Vanuit KOEPEL bieden we een natuurbuffet aan voor het primair onderwijs. Dit natuurbuffet komt tot stand in nauw overleg met partners die wat te bieden hebben op het gebied van natuur en milieueducatie in onze gemeente. Dit is niet wettelijk verplicht.

Andere niet wettelijke taken zijn kermissen, volkstuinen, evenementen, dierenparkjes en hondenuitlaatvoorzieningen.

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
landschapsbeleidsplan, natuurbescherming, gemeentebossen, plantsoenen, hondenuitlaatvoorzieningen, snippergroen, beleid en uitvoering toerisme, kermissen, Westpolderplas, volkstuinen, dierenparkjes, onderhoud en uitvoering evenementen, gedenkparken en speelvoorzieningen.