Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Analyse afwijkingen

We analyseerden de afwijkingen bij het Participatie, de Jeugdzorg en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Participatie
Het Werkplein wijzigde haar begroting 2020. De uitkeringslasten stijgen met € 379.000 en de uitvoeringskosten met € 144.000.

Bij het opstellen van de Werkpleinbegroting 2020 (begin 2019) was de raming voor de uitkeringslasten, gezien de klantenaantallen en de bekende prognoses van het CPB reëel. De economische situatie veranderde in de loop van 2019 al. Ook stroomden meer moeilijk bemiddelbare doelgroepen in de uitkering. Daarom was het noodzakelijk om de begroting 2019 aan te passen.

Deze wijziging in 2019 werkt door in 2020 en volgende jaren. Het jaar 2020 startte met meer uitkeringsgerechtigden dan we in de primaire Werkpleinbegroting voorzagen. Daardoor komen de uitkeringslasten ook hoger uit dan begroot. Voor 2020 en de meerjarenraming 2021.

Tegelijkertijd heeft het Rijk het budget Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) voor uitkeringslasten voor 2020 met € 380.000 verlaagd. Hoewel we wat de uitkeringslasten betreft dit jaar ook dan nog binnen het BUIG-budget blijven, was met deze korting in de gemeentebegroting nog geen rekening gehouden. Daardoor ontstaat een extra nadeel van € 380.000.

Benadrukt wordt dat het Rijk nog geen rekening gehouden heeft met de gevolgen van de coronacrisis. De mate waarin het Rijk hiervoor compenseert in het BUIG-budget wordt later dit jaar via de septembercirculaire bekend gemaakt.

Voor 2021 verhogen we de uitkeringslasten in onze begroting met € 828.000 volgens de meerjarenraming van de primaire Werkpleinbegroting 2021. Deze verhoging is gedeeltelijk een correctie vanuit de Werkpleinbegroting 2020. Het hogere aantal uitkeringsgerechtigden (en daarmee uitkeringslasten) werkt immers door in 2021 en verder.

Naast deze correctie gaat de Werkpleinbegroting 2021 uit van een toename van het aantal uitkeringsgerechtigden met 2,5% in 2021 (raming CPB). Hierdoor stijgen de uitkeringslasten.

Het budget Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) dat we van het Rijk ontvangen voor 2021, is nog niet bekend. Het is de vraag of de stijging van het uitkeringsbestand met 2,5% gecompenseerd wordt.