Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Analyse Wmo

Huishoudelijke Ondersteuning (HO) Zorg in Natura
Bij de eerste bestuursrapportage 2019 zien we door de invoering van het abonnementstarief per 2019 een forse stijging van de aantallen. De periodebedragen (een kalenderjaar heeft 13 perioden van vier weken) lopen op van € 145.000 (december 2018) naar € 180.000 in mei 2019. Ook is er een flinke stijging van de tarieven als gevolg van nieuwe CAO inschalingen en loonindexatie.

Bij de tweede bestuursrapportage 2019 zien we dat het periodebedrag oploopt naar € 190.000 in augustus en september 2019. Daarom verhoogden we de kosten voor HO met € 267.000. Hiermee kwam de raming van de totale kosten op € 2,4 miljoen. De werkelijke kosten over geheel 2019 kwamen uit op € 2,2 miljoen, een overschot van € 200.000. Dit overschot ontstond omdat aanbieders HO niet beschikten over voldoende personeel om de stijging van de aantallen meldingen op te vangen. Cliënten maakten daarom gebruik van een persoonsgebonden budget (zie hieronder).

Ondanks een voorzichtige stabilisatie in het laatste kwartaal 2019 zien we in 2020 gedurende de eerste twee perioden de aantallen en periodebedragen toch weer fors toenemen. Sloten we 2019 af met 994 cliënten, in maart 2020 zijn dat er 1.140: een stijging van 14%. Ook de periodebedragen lopen op naar € 215.000 in februari/maart 2020.

Bij de opstelling van de eerste bestuursrapportage 2020 houden we op basis van de managementinformatie over de eerste twee perioden 2020 rekening met meerkosten van € 230.000. Voor de stijging van de tarieven namen we een afzonderlijk bedrag op in de begroting.

Huishoudelijke Ondersteuning (HO) Persoonsgebonden budget
Zoals we hierboven aangaven, konden zorgaanbieders door de forse toename van aantallen voor Huishoudelijke Ondersteuning geen Zorg in Natura leveren. Daarom kozen cliënten voor een Persoonsgebonden budget. Dat is overigens goedkoper dan Zorg in Natura. De kosten voor het Persoonsgebonden budget zijn toegenomen met € 200.000. Door deze toename begroten we de kosten voor het Persoonsgebonden budget op het niveau van de jaarrekening 2019. Dat betekent een verhoging van € 195.000.

Begeleiding
Bij de eerste bestuursrapportage 2019 (peildatum mei 2019) hielden we rekening met het tekort, dat we hadden over 2018. We raamden daarom € 225.000 (een stijging van 5%) bij. We hielden toen geen rekening met een trendmatige verhoging. Op basis van de beschikbare managementrapportage verhoogden we bij de tweede bestuursrapportage 2019 (peildatum augustus 2019) de kosten voor begeleiding met € 370.000 (een stijging van 9% ten opzichte van mei 2019). Bij de jaarrekening 2019 is het tekort € 48.000.

Op basis van de beschikbare managementrapportage over de eerste twee perioden van 2020 stijgen de aantallen indicaties en de periodebedragen, zowel in aantallen (12%) als in kosten (8%). Dit is de reden dat we bij de eerste bestuursrapportage voor de maatwerkvoorziening begeleiding een bedrag van € 400.000 bijramen. Ook hier is voor de stijging van de tarieven een afzonderlijk bedrag in de begroting opgenomen.

Ten opzichte van het derde kwartaal 2019 nemen de Wmo-kosten voor Huishoudelijke Ondersteuning en Begeleiding fors toe, de stijging was groter dan we op basis van de meest recente managementinformatie bij de twee bestuursrapportage konden berekenen.

De oorzaak hiervan is:

  • de vergrijzing. We zien een sterke toename van het aantal huishouden van 75 jaar en ouder dat een beroep doet op maatwerkvoorzieningen van de Wmo (van 11,7% naar 17,8% in 2030);
  • De invoering van het abonnementstarief. Ook hoge(re) inkomens doen een beroep op maatwerkvoorzieningen van de Wmo;
  • De landelijke jurisprudentie.