Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Financiele ontwikkelingen

We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we alleen afwijkingen van € 50.000 of hoger ten opzichte van de gewijzigde begroting toelichten. De post “overig” gaat telkens over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000. Posten die politiek relevant zijn lichten we wel toe.

Bij de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag. We ronden de bedragen af op € 1.000. Het kan zijn dat er in één overzicht of tussen overzichten afrondingsverschillen zijn.

(bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

2024

Startpositie 2020-2024

-33.385

-33.142

-32.936

-32.879

-32.892

Actualisatie begroting 2020-2024

1. Jeugdzorg (transformatiefonds)

Begin 2019 stelden alle gemeenten in de jeugszorgregio West-Brabant West de Strategie Veiligheid vast. We betalen deze activiteiten uit de Rijksbijdrage "transformatiefonds". Het Rijk stelde voor onze regio afgerond € 2 miljoen beschikbaar. Regionaal zetten we dit in voor programmamanagement, ondersteuning pilots en implementatie strategie veiligheid. De resterende regionale middelen middelen zetten de gemeenten afzonderlijk in. Voor Etten-Leur bedragen de resterende midddelen voor 2020 € 191.000. We besteden dit bedrag volgens het lokale actieplan door tijdelijk extra jeugdprofessionals in te zetten.

-191

0

0

0

0

2. Jeugdzorg (transformatiefonds)

Volgens de dienstverleningsovereenkomst is de gemeente Roosendaal penvoerder. De middelen voor de uitvoering van het lokale actieplan Etten-Leur declareren we daarom bij de gemeente Roosendaal.

191

0

0

0

0

3. Jeugdzorg (Zorg in Natura)

De vraag maar jeugdzorg stijgt nog steeds. De ontwikkelingen, zoals vermeld in de jaarrekening 2019 rekenen we structureel door naar de jaren 2020-2024. We passen wel zo veel en snel mogelijk lichte vormen van jeugdzorg toe. Hiermee voorkomen we dure oplossingen zoals uithuisplaatsing, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Op deze dure vormen van jeugdzorg constateren we dan ook een besparing. Ook houden we rekening met jaarlijkse indexering voor loon- en prijsstijging.

-1.094

-1.123

-1.159

-1.196

-1.365

4. Jeugdzorg (JeugdzorgPlus)

De ontwikkelingen zoals vermeld in de jaarrekening 2019 ramen we nu structureel. Door lichte(re) vormen van zorg in een vroegtijdig stadium in te zetten, besparen we op dure vormen van jeugdzorg. Dit leidt wel tot een verhoging van de kosten voor jeugdzorg in natura.

65

65

65

65

60

5. Jeugdzorg: (persoonsgebonden budget)

Meer inwoners kiezen voor zorg in natura. De ontwikkelingen zoals vermeld in de jaarrekening 2019 ramen we nu structureel. Dit voordeel leidt tot hogere uitgaven op zorg in natura.

70

70

70

70

70

6. Jeugdzorg (veiligheid)

De ontwikkelingen zoals vermeld in de jaarrekening 2019 ramen we nu structureel. We zetten in een vroegtijdig stadium lichtere vormen van zorg in om dure vormen van jeugdbescherming en jeugdreclassering terug te dringen. Hierdoor besparen we op deze dure vormen van jeugdzorg. Deze inzet leidt tot een verhoging van de kosten voor lichte vormen van begeleiding.

60

60

60

60

34

7. Jeugdzorg (Jeugdprofessionals)

Door loon-en prijsindexering verhogen we de tarieven voor de inhuur van de Jeugdprofessionals.

-62

-62

-62

-62

-62

8. Wmo: huishoudelijke ondersteuning

Door de invoering van het abonnementstarief constateren we een sterke stijging van het gebruik van de voorziening Huishoudelijke Ondersteuning.

-230

-230

-230

-230

-230

9. Wmo (Persoonsgebonden budget)

Meer inwoners maken gebruik van de voorziening huishoudelijke ondersteuning. Aanbieders kunnen door deze stijging niet het gewenste aantal hulpen leveren. Daarom adviseren we cliënten om gebruik te maken van een persoonsgebonden budget.

-196

-196

-196

-196

-196

10. Wmo: begeleiding

Ook bij de voorziening Begeleiding zien we een stijging van het aantal inwoners dat gebruik maakt van deze voorziening. Dat wordt veroorzaakt door de vergrijzing en het steeds meer zelfstandig wonen van inwoners met een beperking. Op basis van de aantallen over het eerste kwartaal 2020 ramen we de kosten voor 2020 en volgende jaren.

-400

-400

-400

-400

-400

11. Wmo: indexering budgetten

We indexeren de Wmo-budgetten voor loon- en prijsindexatie.

0

0

0

0

-166

12. Wmo (eigen bijdrage - Centraal Administratie Kantoor)

Door de invoering van het abonnementstarief dalen de inkomsten uit eigen bijdragen Wmo.

-54

-54

-54

-54

-54

13. Wmo: beschermd wonen

Vanaf 2021 worden we verantwoordelijk voor het Wmo onderdeel Beschermd Wonen. We spraken met centrumgemeente Breda financiële solidatiteit af per 2021. Breda heeft op het budget voor Beschermd Wonen een tekort van € 900.000. Het aandeel van de gemeente Etten-Leur hierin is € 84.600. Deze kosten dekken we gedeeltelijk uit het budget ambulantisering GGZ. Dit budget ontvangen we extra van het Rijk.

0

-85

0

0

0

14. Wmo: ambulantisering GGZ

Het rijksbudget ambulantisering GGZ zetten we in voor Beschermd Wonen.

0

47

57

59

59

15. Werkplein: inkomen

De uitstroom uit het uitkeringsbestand blijft in 2019 achter. Hierdoor start het begrotingsjaar 2020 met een hoger aantal uitkeringsgerechtigden dan in de oorspronkelijke Werkpleinbegroting 2020 was voorzien. Daarnaast is er sprake van indexering van de uitkeringslasten in verband met een stijging van het minimumloon in 2020. Vanaf 2021 houden we rekening met een toename van het aantal uitkeringsgerechtigden.

-379

-828

-828

-828

-828

16. Werkplein: productiekosten re-integratie

Meerjarig is de verwachte bijdrage aan het Werkplein voor de productkosten re-integratie aangepast aan de gewijzigde rijksbijdragen 'begeleiding nieuwe doelgroepen Participatiewet' uit de septembercirculaire. Deze rijksbijdragen vloeien 1-op-1 door naar het Werkplein. De rijksbijdrage aan gemeenten is verhoogd, daarmee wordt ook de bijdrage aan het Werkplein verhoogd.

-9

-86

-115

-144

-172

17. Werkplein: werk (statushouders)

Na het vaststellen van de oorspronkelijke begroting 2020 van het Werkplein besloten wij de aanpak statushouders ook in 2020 voort te zetten. Dit is nu in de gewijzigde begroting van het Werkplein opgenomen.

-67

0

0

0

0

18. Werkplein: minima

We realiseren structureel de bezuiniging op de collectieve ziektekostenverzekering van € 100.000. Deze bezuiniging namen we al op in de begroting. Op basis van de trend van de voorgaande jaren verwachten we wel een stijging in het gebruik van de webshop en overige uitkeringen.

14

14

-48

-81

-115

19. Werkplein: Bedrijfsvoering

De organisatiekosten van het Werkplein vallen hoger uit dan geraamd. Voornaamste reden is de hogere loonkosten als gevolg van het afsluiten van de CAO-gemeenteambtenaren. Ook werkt het Werkplein aan een integrale samenwerking met de gemeenten binnen het sociaal domein. Daarom vult het Werkplein de geraamde taakstelling van 2 FTE niet in. Meerjarig houden we rekening met verwachte CAO-ontwikkelingen.

-143

-210

-249

-292

-348

20. Werkvoorzieningschap (WVS)

De afbouw van het aantal medewerkers van het Werkvoorzieningsschap loopt niet gelijk met de afbouwnorm van het Rijk. Hierdoor zijn de kosten van het Werkvoorzieningsschap hoger dan de compensatie van het Rijk. Verder wordt de bijdrage aangepast aan de rijksbijdrage WSW volgens de septembercirculaire 2019. Deze bijdrage wordt 1 op 1 doorbetaald aan de WVS.

171

20

-111

-51

22

21. BUIG-uitkering

Het Rijk verlaagde het budget Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG). Omdat de ontwikkelingen vanaf 2021 nog niet bekend zijn namen we in deze jaren nog geen bedrag op.

-380

0

0

0

0

22. Rijksbijdrage Regeling ToZo

Door de coronacrisis ontvangt de gemeente van het Rijk een uitkering voor de ondersteuning van zelfstandige ondernemers, de regeling Tijdelijke Overbrugging Zelfstandige Ondernemers.

514

0

0

0

0

23. Uitkering Zelfstandige ondernemers

De uitkering voor de regeling Tijdelijke Overbrugging Zelfstandige Ondernemers betalen wij door aan het Werkplein. Het Werkplein voert de regeling uit.

-514

0

0

0

0

24. Algemene uitkering

We actualiseren de uitkeringen gemeentefonds aan de hand van de laatst bekende wijzigingen. Ook actualiseren we de rijksbijdrage WVS.

-36

-36

-36

-35

-34

25. Overig

-168

-159

-163

-161

-167

Totaal wijzigingen

-2.838

-3.193

-3.399

-3.476

-3.892

Saldo na bestuursrapportage en kadernota 2020-2024

-36.223

-36.335

-36.335

-36.355

-36.784