Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Ontwikkelingen - Overig

Accommodaties

Onderzoeksbudget
Om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting besloot het college te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om efficiënter en effectiever om te gaan met accommodaties. We willen de voorzieningen zoveel mogelijk in stand houden maar met inzet van eigen kracht van de organisaties en hun gebruikers op kosten te besparen. We stellen een budget voor van € 50.000 om onderzoek te doen naar:

  • de kansen voor realisatie van nieuwbouw/verduurzaming van de accommodaties voor scouting en Jeugdland. We onderzoeken ook of samenvoegen van organisaties kansrijk is en financiële voordelen oplevert;
  • nieuwbouw voor wijkgebouw Centrum-West (Den Drempel) in de wijk met daarbovenop woningbouw.

Voor beide projecten is het uitgangspunt dat de gebruikers na realisatie zelf verantwoordelijk worden voor de exploitatie en het beheer. Subsidie is alleen nog mogelijk voor activiteiten. Dit levert op termijn een bezuiniging op de structurele kosten op.

Beheerskosten
We houden de gemeentelijke bijdrage voor beheerstaken in accommodaties kritisch tegen het licht. We letten hierbij op het gemeentelijk beleid, de maatschappelijke meerwaarde van de accommodaties en een passende bijdrage daarin. Dit onderzoek kan kostenverlaging met zich meebrengen.

Bewonersinitiatieven
Tot en met 2020 namen we in de begroting een budget op voor bewonersinitiatieven. De afgelopen jaren werden bewonersinitiatieven in de wijken hiermee ondersteund. Veel bewonersinitiatieven doen slechts een beroep op beperkte financiële ondersteuning. Om deze initiatieven te blijven stimuleren, stellen we voor vanaf 2021 jaarlijks een bedrag van € 25.000 op te nemen in de begroting. Op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren is dit bedrag voldoende.

Programma Kansrijke Start
Doel van dit programma is om te zorgen voor een gezamenlijke aanpak van het medisch en het sociaal domein rondom de eerste 1000 dagen van kinderen. Er is speciale aandacht voor kwetsbare gezinnen. Naast het vormen van een goed functionerende lokale samenwerking is het noodzakelijk om te beschikken over preventieve interventies. Die zetten we in om duurdere jeugdhulp te voorkomen. Gedurende drie jaar (vanaf 2020) ontvangen we van het Rijk ongeveer € 11.000 per jaar om de basis voor dit programma goed te organiseren. Het Rijk maakt dit bedrag bekend in de septembercirculaire 2020. Dit bedrag is leidend voor onze aanpak.