Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Ontwikkelingen - Participatiewet

Werkplein
De afgelopen jaren is door een sterk groeiende economie een forse daling van het aantal uitkeringsgerechtigden zichtbaar geworden. Voor de komende jaren voorziet het Centraal Planbureau (CPB) in haar landelijke prognoses hierin echter een trendbreuk. Door het teruglopen van de economische groei wordt voor de komende jaren een jaarlijkse stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden met ongeveer 2,5% verwacht. Daardoor verwachten we dat ook de uitkeringslasten, naast een indexatie van de bijstandsuitkeringen aan het minimumloon, voor Etten-Leur toenemen.

In de kadernota houden we voor 2021 rekening met deze toename van het aantal uitkeringsgerechtigden.

De verwachting is dat het Rijk gemeenten via het rijksbudget voor uitkeringslasten (BUIG-middelen) compenseert voor de verwachte stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden. De hoogte van het BUIG-budget is nog niet meerjarig vastgesteld. We houden in de kadernota de uitkeringslasten voor de jaren 2022-2024 gelijk aan het begrotingsjaar 2021.

We benadrukken dat de ramingen in de kadernota gebaseerd zijn op CPB-prognoses van voor de coronacrisis. De effecten van deze crisis zijn op dit moment onduidelijk. Zeker is, dat de Nederlandse economie in een recessie zal geraken. Onduidelijk is hoe sterk de economische neergang uitpakt en hoe lang deze aanhoudt. Onherroepelijk zal de coronacrisis daarmee gevolgen hebben voor de ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden. Wanneer we hier enige duidelijkheid over hebben, komen we met een wijziging van de begroting van het Werkplein Hart van West-Brabant hierop terug.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
Om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten, riep het kabinet voor dit jaar de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) in het leven. De Tozo-regeling is een tijdelijke inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers die door de crisis hun inkomen zien wegvallen.

Het Werkplein Hart van West-Brabant voert de Tozo-regeling uit voor de gemeente Etten-Leur. Het Rijk compenseert de uitkerings- en uitvoeringskosten volledig. Daarmee heeft de regeling voor ons geen budgettaire consequenties.

Wet Inburgering
Met ingang van 1 juli 2021 worden we verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering. Dit brengt nieuwe taken en daarmee ook kosten met zich mee. Op dit moment moet de Tweede en Eerste Kamer de wet nog vaststellen. De regelgeving en financiering vanuit het Rijk zijn nog niet duidelijk. Dit geldt ook voor de kosten van uitvoering van deze nieuwe wet.