Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Maatwerkdienstverlening 18+

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
De overheid vindt het belangrijk dat inwoners zelfredzaam zijn. Ook vindt zij het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Als dat lastig is, hebben we de taak hierbij te ondersteunen. Dit moet zoveel mogelijk gebeuren in de eigen leefomgeving. Dit is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het gaat dan om:

  • individuele begeleiding en groepsbegeleiding/dagbesteding;
  • huishoudelijke verzorging;
  • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
  • individueel vervoer;
  • financiële tegemoetkoming voor personen met een fysieke beperking, een psychische of psychosociale beperking en de extra kosten die daarbij ontstaan;
  • schuldhulpverlening.

Een inwoner kan een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen. Hiervoor kan hij zelf een voorziening inkopen. De ondersteuning vanuit de gemeente is maatwerk. We kijken per persoon wat passend is.

We moeten ook de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) uitvoeren. Deze wet verplicht ons mensen hulp te bieden bij financiële problemen.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
Nee. Bij de maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning bemiddelen we in het geval van een persoonsgebonden budget tussen de cliënt en de huishoudelijk ondersteuner. We hebben 20 uur per week beschikbaar voor 550 cliënten. Eerder was de formatie hiervoor 1,5 fte. Daar tegenover staat dat een persoonsgebonden budget aanmerkelijk minder bedraagt dan zorg in natura.

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
zie lijst hierboven, zeker geen jeugd.