Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Ontwikkelingen - Omgevingswet

Op 1 april 2020 besloot de Minister de datum voor in werking treden van de Omgevingswet uit te stellen. De nieuwe datum is 1 januari 2022. In programma 8 leest u hierover meer. De wet bevat veel milieuregels en heeft gevolgen voor de taken op dit gebied. Ondanks het uitstel willen we u informeren over enkele specifieke veranderingen op het gebied van milieu.

Overdracht van rijksregels naar gemeenten
Het Rijk draagt voor sommige activiteiten de regels over aan gemeenten. Het gaat onder andere om regels over geur, horeca of lozingen van huishoudens. De gemeenten beslissen daar voortaan over. De regels maken straks onderdeel uit van het omgevingsplan. Het Rijk biedt de gemeenten een pakket van regels aan. Dit pakket heet de 'bruidsschat'. Gemeenten krijgen zo de tijd om een afweging te maken hoe zij de activiteiten willen regelen. Dat hoeft niet meteen. Dat mag ook later. In de tussentijd gelden de regels uit de 'bruidsschat'. Vooralsnog vormt bij inwerkingtreding van de wet de 'bruidsschat' de basis voor de uitoefening van deze taak. Over de uitoefening moeten we nog afspraken maken met de Omgevingsdienst Midden-en West-Brabant (OMWB).

Overdracht bodemtaken van provincie naar gemeenten
De provinciale bodemtaken komen naar gemeenten. Deze taken zijn nu ondergebracht bij de verschillende omgevingsdiensten in Noord-Brabant. Onduidelijk is wat de overdracht van deze taken in financiële en personele zin gaat betekenen. En welke rol de OMWB daarbij blijft vervullen.

Leges omgevingsvergunningen milieu
Gemeenten mogen tot nu toe geen leges heffen over omgevingsvergunningen milieu. Na de invoering van de Omgevingswet komt hierin verandering. Gemeenten mogen tot legesheffing over gaan. Dit betekent aanpassing van de legesverordening. Omdat de OMWB de voorbereiding van deze vergunningen verzorgt, is afstemming met deze dienst en de aangesloten gemeenten gewenst. We hebben nu nog geen idee wat het heffen van leges over omgevingsvergunningen milieu onze gemeente kan opleveren. De verwachting is dat gemeenten hiervoor gekort worden op het Gemeentefonds. Komend jaar hopen we meer inzicht te krijgen om de legesverordening 2022 te verwerken.

Luchtkwaliteit, geluid en externe veiligheid
De invoering van de Omgevingswet heeft ook gevolgen voor de onderwerpen luchtkwaliteit, geluid en externe veiligheid. De gemeente Etten-Leur moet waarschijnlijk een programma voor luchtkwaliteit vaststellen. Op het gebied van geluid geldt straks een verplichte monitoring en beheersing van geluid. Gemeenten stellen basiskaarten voor lokale wegen en geluidproductieplafonds voor bedrijventerreinen vast. Verder stellen zij ook aandachtsgebieden voor externe veiligheid vast. Door het uitstel van de inwerkingtreding van de wet is onduidelijk wanneer gemeenten hiertoe moeten overgaan. De kosten voor deze activiteiten verwachten we vooralsnog uit bestaand budget te kunnen betalen. Mocht dit anders zijn dan komen we daar volgend jaar op terug.

Deelnemersbijdrage OMWB
De hiervoor omschreven veranderingen kunnen gevolgen hebben voor het takenpakket van de OMWB en de deelnemersbijdrage aan deze gemeenschappelijke regeling. Nu is moelijk in te schatten wat dit op termijn betekent. Onze inzet is kostenneutraal.