Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Wat is de stand van zaken in 2020?

Beoogd resultaat is of wordt binnen de tijd, het geld en de kwaliteit gerealiseerd.

Er is een risico of onzekerheid dat het beoogd resultaat niet binnen de tijd, het geld en de kwaliteit wordt gerealiseerd.

Beoogd resultaat is of wordt niet binnen de tijd, het geld en de kwaliteit gerealiseerd.

Doelstelling 1:
Minder dan 45 % van de inwoners van 19 jaar en ouder heeft een Body Mass Index (BMI) van 25 kg/m2 en hoger.

Minder dan 42 % van de inwoners van 19 jaar en ouder heeft een hoge emotionele/sociale eenzaamheidscore.

Uitvoering

Toelichting

1.1 We zetten samen met partners een netwerk op. De deelnemers helpen inwoners met overgewicht, bewegingsarmoede, alcohol- en/of drugsproblemen en sociaal isolement hun gedrag te veranderen.

De GGD West-Brabant houdt in 2020 een gezondheidsenquête onder inwoners van 19 jaar en ouder. De resultaten verwachten we voorjaar 2020. Het is niet duidelijk of de coronacrisis van invloed is op dit proces.

1.2 Samen met partners organiseren we preventieve activiteiten voor de bestrijding van ongezond gedrag. De activiteiten zijn ook bedoeld om inwoners te stimuleren elkaar te helpen en ondersteunen.

1.3 We ontwikkelen een hulpmiddel voor inwoners om op wijkniveau te komen tot een leefomgeving die de gezondheid van de bewoners beschermt, bewaakt en bevordert. Daarbij starten we in één wijk om vervolgens het hulpmiddel geleidelijk in andere wijken te introduceren.

Halverwege 2020 weten we meer over dit hulpmiddel en hoe we dit effectief kunnen inzetten. We sluiten niet uit dat door de coronacrisis er vertraging optreedt.

1.4 We verlenen medewerking aan de Stichting Hartveilig Etten-Leur om eind 2021 over een dekkend AED netwerk (gebaseerd op het principe van de zes minutenzone) te beschikken.

1.5 We saneren 3 woningen waarvan de gevelbelasting verkeerslawaai meer dan 63 dB bedraagt (in 2021 2 woningen en in 2022 24 woningen).

Doelstelling 2:
We garanderen een goede afvoer van riool- en hemelwater en beheersing van de grondwaterstand.

Uitvoering

Toelichting

2.1 We onderzoeken welke aanvullende maatregelen in het rioolsysteem nodig zijn om de gevolgen voor de klimaatverandering op te vangen.

2.2 We starten samen met onze partners met de verbetering van de waterhuishouding op het bedrijventerrein 'Vosdonk'.

Dit is een complex project waarbij veel partijen betrokken zijn en de procedure volgens de Waterwet moet worden gevolgd. Er is ook een raakvlak met de reconstructieplannen van de N640. Uitvoering start op z'n vroegst begin 2021.

Doelstelling 3:
De omvang huishoudelijk restafval (fijn afval) bedraagt maximaal 100 kg per inwoner.

Uitvoering

Toelichting

3.1 We zamelen het huishoudelijk afval gescheiden in en bestrijden zwerfafval actief.

3.2 We zetten het huidige programma voor preventie en toezicht op zwerfafval en illegaal storten voort.

Doelstelling 4:
De duurzaamheidsscore volgens TELOS1 duurzaamheidsmonitor bedraagt minimaal 52 (schaal 1-100).
In 2030 wordt in West-Brabant 2,6 TWh aan duurzame energie opgewekt.

Uitvoering

Toelichting

4.1 Aan de hand van de resultaten van de stresstest naar de gevolgen van de klimaatverandering voeren we met onze partners risico-dialogen en stellen we een uitvoeringsprogramma op.

Samen met andere gemeenten in de regio Baronie voerden we tijdens het opstellen en het beschikbaar komen van stresstesten gesprekken met regionale maatschappelijke organisaties. Het gesprek met inwoners en lokale organisaties moet nog plaatsvinden. We houden rekening met vertraging als gevolg van de coronacrisis.

4.2 Aan de hand van de 'Routekaart klimaatneutraal Etten-Leur' stellen we een uitvoerings-programma op.

Er komt (voorlopig) geen uitvoeringsprogramma aan de hand van de 'Routekaart'. De Regionale Energie Strategie (RES) en de Transitievisie Warmte zijn leidend voor het beleid op het gebied van verduurzaming van onze gemeente.

4.3 We stellen in overleg met partners een ‘Transitievisie warmte’ voor de gehele gemeente op. Dit plan is vóór eind 2021 gereed. In dit plan is de volgorde voor het aardgasvrij maken van de wijken opgenomen. Voor de wijken die vóór 2030 aan de beurt zijn geven we concreet aan hoe we dat doen.

4.4 We stellen een beleid voor zonneparken en windmolens vast.

4.5 We ronden het collectief asbest saneren af en houden een evaluatie. Landelijke regels voor het saneren van asbesthoudende daken houden we in de gaten en waar nodig reageren we hierop.

4.6 Afhankelijk van de landelijke klimaatafspraken voor de industrie, landbouw en vervoer maken we met partners afspraken over (lokale) uitwerking.

We zetten het onderzoek naar verduurzaming van de glastuinbouw voort. Het overleg met de industrie loopt via de Regionale Energie Strategie (RES) en de Regio West Brabant (RWB).

  1. 1 Universitair kenniscentrum duurzame ontwikkeling.