Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Milieubeheer

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
We hebben wettelijke taken voor de bescherming van het milieu (beleid, vergunningverlening, handhaving en toezicht) op de volgende gebieden:

  • lucht- en bodemkwaliteit;
  • geluidhinder;
  • geurhinder;
  • trillinghinder;
  • transport en het bewerken en verwerken van gevaarlijke stoffen (externe veiligheid);
  • asbestbestrijding;
  • ongediertebestrijding;
  • reductie van CO2 en andere broeikasgassen (energiebesparing en een duurzame wijze van energieopwekking zijn middelen om tot reductie te komen);
  • het beperken en voorkomen van nadelige gevolgen van de klimaatverandering. Onderdeel hiervan is bijvoorbeeld waterbeheer (riolering en dergelijke), maar ook maatregelen met oog op gezondheid.

De uitvoering van een deel van de taken is ondergebracht bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB).
Een deel van de wettelijke taken wordt opgenomen in de nieuwe Omgevingswet.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
We stimuleren via netwerken en met advies dat onze inwoners en andere partners duurzaamheidsmaatregelen nemen. We geven voorlichting op scholen, via de KOEPEL.

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
milieubeleid en beheer, duurzaamheid, bodembescherming en sanering, geluidshinder, milieuhandhaving en ongediertebestrijding.