Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Riolering

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
Onze taken voor riolering zijn vastgelegd in de Waterwet en Wet Milieubeheer. Het stedelijk waterbeheer draagt bij aan de volksgezondheid en leefbaarheid (droge voeten). We moeten afvalwater, regenwater en grondwater doelmatig inzamelen en transporteren. Het grootste deel van het systeem bestaat uit riolering. De rest loopt via greppels en sloten.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
De uitvoering is in hoofdzaak gericht op de wettelijke taken.

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
riolering, rioolaansluitingen, pompgemalen en bergbezinkbassins.