Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Wat is de stand van zaken in 2020?

Beoogd resultaat is of wordt binnen de tijd, het geld en de kwaliteit gerealiseerd.

Er is een risico of onzekerheid dat het beoogd resultaat niet binnen de tijd, het geld en de kwaliteit wordt gerealiseerd.

Beoogd resultaat is of wordt niet binnen de tijd, het geld en de kwaliteit gerealiseerd.

Doelstelling 1:
De score voor de sociaal culturele woonomgeving
(op een schaal van 1-100) bedraagt minimaal 54
.

Uitvoering

Toelichting

1.1 We stellen een herziening van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ vast. De herziening bevat onder andere aangepaste regels voor zorgvuldige veehouderij (vertaling provinciale Verordening ruimte) en de wensen vanuit het raadsprogramma (nieuwe functies vrijkomende agrarische bebouwing en aangepaste regeling bijgebouwen). Ook herstellen we gebleken tekortkomingen.

1.2 We leggen tijdig (vóór 1 januari 2021) het ontwerp van bestemmings- en wijzigingsplannen die in voorbereding zijn ter inzage. Zo voorkomen we dat deze plannen onder de regels van de Omgevingswet vallen en we dubbel werk moeten doen.

1.3 We beschikken over een ontwerp voor de omgevingsvisie (integraal strategisch beleid voor de fysieke leefomgeving als basis voor het omgevingsplan en de omgevingsprogramma's).

1.4 Op 1 januari 2021 voldoen we aan de eisen van de Omgevingswet voor de omzetting van geldende bestemmingsplannen, verordeningen en een deel van het Activiteitenbesluit naar het omgevingsplan.

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2022.

1.5 We beschikken over een standaard pakket aan regels waarmee we vanaf 1 januari 2021 (nieuwe) initiatieven volgens de regels van de Omgevingswet kunnen afhandelen.

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2022.

1.6 In overleg met (keten)partners beschikken we over nieuwe werkprocessen waarmee we nieuwe vergunningaanvragen volgens de regels in de Omgevingswet kunnen afhandelen.

1.7 We voldoen aan de minimale eisen voor aansluiting op de landelijke portal voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

1.8 We verwerven gronden afhankelijk van de keuzes in de omgevingsvisie voor stedelijke uitbreiding. Eventuele verwerving van gronden op strategische binnenstedelijke locaties (waaronder het bedrijventerrein) is afhankelijk van het aanbod.

Doelstelling 2:
De waardering van de buurt als leefomgeving (op een schaal van 1-10) bedraagt minimaal 8,05.

Uitvoering

Toelichting

2.1 We verwachten ongeveer 200 woningen aan de woningvoorraad toe te voegen (verdeling naar woningtype: 38% appartement en 62% grondgebonden woning, verdeling in categorie: 12% sociale huur, 5% vrije sector huur en 83% koop). Met de raad is besproken bij nieuwe projecten te streven naar een middenhuur van 15 tot 20%.

Volgens de beschikbare gegevens leveren bouwbedrijven naar verwachting maar ongeveer 150 woningen op. De verdeling naar categorie pakt ook anders uit.

2.2 We werken verder aan plannen die woningbouw mogelijk maken op de volgende locaties: Spoorzone-Juvenaat, Stationsplein (Rabobank en Vier Leeuwen), Kompas (Van Genkstraat), Van 't Hoffstraat, Van Bergenpark (GGz-terrein), noordoosthoek Schoenmakershoek-Oost, Anna van Berchemlaan 2 (huidige Nieuwe Nobelaerterrein), Withof en het voormalig houtproductiebos tussen Tamboerijn en De Streek. We zorgen voor een gevarieerd aanbod gericht op doorstroming. In het bijzonder verbeteren we de slaagkansen voor jongeren en ouderen. Voordat we plannen maken voeren we een dialoog met omwonenden en belanghebbenden.

2.3 We komen met voorstellen voor diverse huisvestingsopgaven (woonwagenbewoners, arbeidsmigranten en groepen die nadrukkelijk zijn aangewezen op tijdelijke vormen van huisvesting).

2.4 Om (verouderde) woonwijken voor jongeren aantrekkelijker te maken, maken we afspraken met de woningcorporatie Alwel over het verbeteren van de huisvestingskansen.