Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Grondexploitatie (niet-bedrijven) terreinen

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
We hebben geen wettelijke plicht om zelf gronden te verwerven, te bewerken en te verkopen voor het verwezenlijken van plannen en bestemmingen. Als de gemeente dat wel doet is zij op grond van de Wet ruimtelijke ordening verplicht exploitatieplannen op te stellen.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
We hebben een aantal ontwikkellocaties voor woningbouw, bedrijven en natuur die we voor eigen rekening en risico ontwikkelen. We hebben een beperkte voorraad strategische gronden als mogelijke ontwikkellocatie.

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
alle aspecten die verband houden met (gemeentelijke) grondexploitatie vanaf verwerving tot grondverkoop en financiering tot beheer.