Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Ruimtelijke ordening

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
De Wet ruimtelijke ordening verplicht gemeenten te zorgen voor evenwichtige toekenning van bestemmingen en functies aan gronden. Daaruit volgen ook regels voor het gebruik en bouwen.
We leggen dit op hoofdlijnen vast in structuurvisies en op perceelniveau in bestemmingsplannen.
De wet kent ook verplichtingen voor (particuliere) grondexploitatie en vergoeden van planschade.
De Wet ruimtelijke ordening gaat straks op in de Omgevingswet.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
Nee.

Binnen dit taakveld valt onder andere:
beleid ruimtelijke ordening en planologie.