Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Wonen en bouwen

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
We zorgen samen met corporaties en marktpartijen voor voldoende huisvesting voor onze inwoners. Het toezicht op de omvang en kwaliteit van de woningen is geregeld in de Woningwet en deHuisvestingswet.

De gemeente is op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Woningwet bevoegd tot het verlenen van vergunningen voor bouwen en het toezicht op de bouwveiligheid.
De Wabo en de Woningwet gaan (deels) op in de Omgevingswet.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
Ondersteuning (financieel) voor het levensloopbestendig en duurzaam maken van bestaande woningvoorraad. Daarnaast voert de gemeente Etten-Leur een welstandsbeleid.

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
handhaving bouwregelingen, omgevingsvergunningen, welstandsbeleid, volkshuisvestingsbeleid.