Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Reserve Optimalisatie bedrijfsvoering

Reserve Optimalisatie bedrijfsvoering

Datum instelling

2003, in 2015 aangepast

Soort reserve

Overige bestemmingsreserve.

Doelstelling/ bestemming

De reserve wordt gebruikt voor investeringen om de bedrijfsvoering te optimaliseren. Het gaat hierbij om investeringen voor digitalisering en automatisering, lean maken van processen, het eventueel afstoten van taken en administratieve lastenverlichting. De reserve is - vanuit de oorspronkelijke doelstelling van de ‘Reserve personeel’ - ook bestemd om knelpunten in de bedrijfsvoering, zoals frictiekosten, werving en selectie en opleidingen op te vangen.

Periode reserve

2022

Minimum

€ 0

Maximum

€ 3.000.000

Overige toevoegingen

We bepalen het resultaat van de personeelskosten (eigen personeel en inhuur van derden). Bij een positief resultaat is er de keuze dit toe te voegen aan deze reserve.

Wijze van besteding

De kosten die gemaakt worden om de bedrijfsvoering te optimaliseren worden aan deze reserve onttrokken.

Bij een negatief resultaat op de personeelskosten (eigen personeel en inhuur van derden) is er de keuze dit te onttrekken uit de reserve.

We verwachten de komende jaren de volgende bestedingen:

(bedragen x €1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand 1 januari

889

820

751

700

700

700

Stortingen

250

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

318

69

51

0

0

0

Stand 31 december

820

751

700

700

700

700