Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Ontwikkelingen - Overig

Bestrijden eikenprocessierups
In de afgelopen jaren vond een explosieve groei van het aantal eikenprocessierupsen plaats. De kosten voor de bestrijding hiervan zijn daardoor ook flink toegenomen. De bestrijding is wettelijk verplicht. Voor 2021 en verder is een budgetverhoging voor ongediertebestrijding van € 35.000 noodzakelijk. De uitbreiding van dit budget voorkomt een financiële tegenvaller aan het einde van het jaar.

Energietransitie
Voorjaar 2021 stellen gemeenteraden in West-Brabant de Regionale Energie Strategie West-Brabant (RES 1.0) vast. De strategie vormt de basis voor de uitvoering en bevat een taakstelling voor overheden, inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties: in 2030 wordt 40% elektriciteit duurzaam opgewekt en gebruiken we ten opzichte van 2020 15% minder energie voor verwarming in de gebouwde omgeving.

Elektriciteit
Kijken we naar de opgave tot 2030 dan moet er in Etten-Leur nog 28 GWh aan duurzame elektriciteit op grote daken worden gerealiseerd. Dat komt overeen met een oppervlakte van ongeveer 31 hectare. De omvang van de opgave is gebaseerd op het huidige bod van de regio aan het Rijk. In oktober 2020 geeft het Rijk een reactie op de regionale strategieën uit alle regio’s. Ofschoon de regio West-Brabant al meer wil opwekken dan bij een verdeling op grond van verbruik nodig is, is niet helemaal uit te sluiten dat het Rijk een extra opgave oplegt. De komende jaren zijn dus vooral gericht op het stimuleren en ondersteunen van eigenaren van grote daken bij het plaatsen van zonnepanelen. Daarnaast ondernemen we actie om meer zonnepanelen op kleine daken te realiseren. Deze panelen tellen echter niet mee in de RES. Tot 2030 voeren we een terughoudend beleid ten aanzien van zonneparken. In de 60% concept versie van de omgevingsvisie doen we daarvoor een voorstel. Dat geldt ook voor de energieopwekking via windmolens. De verdere besluitvorming volgt het traject van de omgevingsvisie.

Warmte
Een ander onderdeel van het RES betreft de warmte-voorvoorziening. Het Rijk heeft besloten het gebruik van aardgas voor ruimteverwarming tot 2050 drastisch terug te dringen. Gemeenten moeten eind 2021 beschikken over een Transitievisie Warmte (TVW). In deze visie geven gemeenten aan voor welke warmteoplossingen zij kiezen. De gemeenteraad stelt de transitievisie vast. We verwachten medio 2021 de conceptversie voor te kunnen leggen aan de gemeenteraad. Belangrijk is het draagvlak onder inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en belangengroepen. Hiervoor willen we voldoende tijd uittrekken. We voerden al gesprekken met twee grote partijen, namelijk netbeheerder Enexis en woningcorporatie Alwel. De warmtetransitie zal geleidelijk over de gemeente worden uitgerold. Hiervoor stellen we wijkuitvoeringsplannen op. Een tussentijdse bijstelling van doelen of maatregelen blijft mogelijk. De vastgestelde TVW actualiseren we elke vijf jaar.

Klimaatprogramma
Samen met regiogemeenten en Waterschap voerden we klimaatstresstesten op wijk- en straatniveau uit. Dit jaar vullen we de resultaten nog met een aanvullende regionale stresstest aan. De resultaten benutten we voor gesprekken met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en belangengroepen. Uiteindelijk resulteert dit in een uitvoeringsprogramma. Aan dit programma koppelen we een meerjarenraming voor de kosten. Mogelijk dat we bij de meerjarenbegroting 2021-2024 al een eerste indicatie kunnen geven.
Een van de mogelijke maatregelen betreft de berging van hemelwater op eigen terrein. In het Verbreed Gemeentelijk Riolering Plan (VGRP) is de optie opgenomen om een zogeheten ‘Hemelwaterordening’ vast te stellen. De Waterwet biedt gemeenten daartoe de bevoegdheid. We hebben een verordening in voorbereiding. De gevolgen van deze extra taak voor de vergunningverlening en de handhaving onderzoeken we. Hierbij kijken we naar het eventueel verrekenen van de kosten in het tarief voor de rioolheffing.

Sanering geluidslawaai
Via de Regio West-Brabant ontvingen we € 60.000 voor geluidsanering, Tot voor kort voerde de RWB deze taak namens gemeenten uit. We benutten dit bedrag om in 2021 en 2022 maatregelen tot vermindering van geluid te betalen (dit kan variëren van een bijdrage bij het inzetten van stil asfalt tot het financieren van onderzoekskosten).

Asbestsanering
Het Rijk is samen met provincies, gemeenten, brancheverenigingen en Milieu Centraal een volgende stap aan het zetten voor een asbestdakenvrij Nederland. Er wordt gedacht een fonds om de eigenaren van asbestdaken en mogelijk ook bedrijven te helpen bij het verwijderen van asbest. De bijdrage van het Rijk is waarschijnlijk € 12 miljoen. Provincies en gemeenten moeten dit fonds verder vullen. De hoogte van de bijdrage voor onze gemeente is nog niet bekend. In de loop van 2020 verwachten we hierover meer duidelijkheid. Zodra we deze informatie hebben, verwerken we dit in de meerjarenbegroting.