Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Wat is de stand van zaken in 2020?

Beoogd resultaat is of wordt binnen de tijd, het geld en de kwaliteit gerealiseerd.

Er is een risico of onzekerheid dat het beoogd resultaat niet binnen de tijd, het geld en de kwaliteit wordt gerealiseerd.

Beoogd resultaat is of wordt niet binnen de tijd, het geld en de kwaliteit gerealiseerd.

Doelstelling 1:
We bevorderen een optimaal gebruik van de brede scholen.

Uitvoering

Toelichting

1.1 We voeren het Integraal Huisvestingsplan uit.

Vanaf begin 2020 startten we het overleg met de bestuurders van het onderwijs over de uitvoering van de ontwikkelagenda. Door de coronacrisis ligt dit overleg nu grotendeels stil.

1.2 We voeren structureel overleg met het primair en voortgezet onderwijs.

1.3 Elke brede school heeft een parttime huismeester en er is één facilitair coördinator voor alle brede scholen.

De afspraken hierover zijn herzien tijdens het proces van de vaststelling van het Integraal Huisvestingsplan. Zoals in het collegevoorstel is opgenomen zijn er nu allround huismeesters actief in een poule en niet meer per brede school.

1.4 Samen met onze partners voeren we de aanbevelingen op de genoemde resultaatgebieden (hart van de wijk, geïntegreerde pedagogische voorziening, een sluitend uitdagend dagarrangement, heel Etten-leur leest, zorg en ondersteuning) van de evaluatie van de brede scholen uit.

Doelstelling 2:
Leerlingen volgen zoveel mogelijk onderwijs in Etten-Leur.

Uitvoering

Toelichting

2.1 We voeren samen met de schoolbesturen de Lokale Onderwijsagenda uit.

2.2 We voeren actief overleg met onderwijsinstellingen (mbo en hbo) om te kijken of uitbreiding van het onderwijsaanbod in Etten-Leur mogelijk is.

Dit is een actie voor de tweede helft 2020.

2.3 We bieden maatschappelijke stages aan aan scholen die dit in hun onderwijspakket hebben.

Scholieren zijn ook in 2020 welkom voor een maatschappelijke stage binnen onze organisatie. In 2020 ontvingen we nog geen verzoeken.

Doelstelling 3:
Het percentage volwassenen dat laaggeletterd is, is maximaal 5%.

Uitvoering

Toelichting

3.1 We voeren in nauwe samenwerking met de De6 gemeenten en de arbeidsmarktregio het regionale uitvoeringsplan (2020-2024) uit ter voorkoming en bestrijding van laaggeletterdheid. Op basis van dit uitvoeringsplan werken we in de regio toe naar een eenduidige aanpak en een uniforme registratie.

Het regioplan is door de coronacrisis een aantal maanden vertraagd. Het is nu in september 2020 gereed. Dit regioplan is gericht op de basis op orde en meer mensen bereiken.

Doelstelling 4:
Het percentage van het aantal leerlingen in het voorgezet onderwijs en mbo dat voortijdig (dus zonder startkwalificatie) het onderwijs verlaat is maximaal 1,5%. Het aantal leerplichtigen dat ongeoorloofd afwezig is per 1.000 inwoners (relatief verzuim) is maximaal 25.

Uitvoering

Toelichting

4.1 We voeren de leerplichtfunctie uit in samenwerking met lokale en regionale partners.

4.2 We voeren samen met de gemeenten Zundert en Rucphen het implementatieplan uit van het in 2019 vastgestelde ‘Thuiszitterspact’. Het doel is, dat geen enkel kind langer dan drie maanden thuis zit zonder passend onderwijsaanbod.

Doelstelling 5:
Uitstroom bevorderen van leerlingen uit speciaal voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs naar werk.

Uitvoering

Toelichting

5.1 We voeren het uitvoeringsprogramma ‘West-Brabant werkt aan morgen’ uit samen met de scholen en ondernemers.